Monday, February 29, 2016

Contribution of Prophet Muhammed pbuh to Humanity


«±Àé ¨sÁævÀÈvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ºÀjPÁgÀ ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(zÀ)
  

¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À) ªÀiÁ£ÀªÀ EvÀºÁ¸À PÀAqÀ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EA¢UÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ. F ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï PÀ®§ÄgÀV ªÀw¬ÄAzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸÀð ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è “ªÀiÁ£ÀªÀ PÀÄ®PÉÌ ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï (¸À) gÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ” JA§ «µÀAiÀÄzÀ°è K¥Àðr¹zÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀ®§ÄVAiÀÄ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁåAiÀÄzÀ ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï C¥ÀÄàUÉgÉ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ºÉýzÀgÀÄ. EAzÀÄ ªÀiÁºÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀUÀ¼À §zÀ¯ÁV CªÀgÀ C£ÀĸÀgÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ««zsÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À vÀÄ®£ÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ, EzÀjAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÁtĪÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁj¸À§ºÀÄzÉ JAzÀgÀÄ. ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À) «±Àé ¨sÁævÀÈvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É ¤ÃrzÀgÀ®èzÉ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß CzÀgÀ ¤dªÁzÀ CxÀðzÀ°è eÁjUÉƽ¹ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¸À£ÁäUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÀ«ÄðµÀÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀĪÀiÁðUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ zsÀªÀÄð¨sÀæµÀÖgÀÄ JA§ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ «AUÀr¸À§ºÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ.

¸ÉÃAmï ªÉÄÃj ZÀZÀð£À ¥sÁzÀgï ¸ÀÄ£À¯ï CAzÁæzÉ ªÀiÁvÀ£Áßr, E¸ÁèªÀiï UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚUÀ¼À ¨ÉÃzsÀ«®èzÉ ²PÀëtPÉÌ ªÀĺÀvÀé PÉÆnÖzÉ, EAzÀÄ £ÉÊd ²PÀëtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ JAzÀgÀÄ. vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£ÀÄ zÉêÀ ¸À£ÀߢüUÉ ¸ÀªÀĦð¹ KPÀzÉêÀ£À G¥Á¸À£ÉUÉ ªÀĺÀvÀé ¤ÃrzÀ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀvÀå, ¥ÀæªÀiÁtÂPÀvÉ ºÁUÀÄ GzÁjvÀ£À¢AzÀ MAzÀÄ G£ÀßvÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. EAzÀÄ AiÀiÁªÀ ±ÁAwUÁV £ÁªÀÅ ¥Áæyð¸ÀÄvÉÛêÉAiÉÆà CzÀÄ £ÀªÀÄä°è EzÉAiÉÄà JAzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÄ E¸ÁèA ±ÀÄavÀéPÉÌ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¤ÃrgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è EAzÀÄ PÀ®Ä¶vÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ §UÉÎ aAw¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ.

ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸÀð PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà GªÀiÁPÁAvÀ ¤UÀÎqÀV ªÀiÁvÀ£Ár, ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À) PÉêÀ® ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÁVgÀzÉ, NªÀð ªÀĺÁ£ï «eÁÕ¤, ¦ü¯Á¸À¥sÀgï, ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, gÁdQÃAiÀÄ vÀdÕgÁVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ J¯Áè ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVªÉ JAzÀgÀÄ. £ÀªÀiÁgÀhÄ £ÀAvÀºÀ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄ ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁvÉ, ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®PÉÌ GvÀÛªÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ.

ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ZÉÃA§gï D¥sï PÁªÀĸÀð PÀ®§ÄgÀVAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÁzsÁPÀȵÀÚ gÀWÉÆÃf ªÀiÁvÀ£Áßr F dUÀwÛ£À C¸ÀÛvÀéªÉà EzÀPÉÆÌAzÀÄ ¸ÀȶÖPÀvÀð£À CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.ªÀÄĺÀªÀÄäzï E¸ÁíPï, dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Áßr E¸Áè«Ä£À°è ¥ÀæªÁ¢vÀézÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ. ¥ÀæªÁ¢vÀéªÀÅ zÉêÀ£À PÀqɬÄAzÀ ¢ªÀå ¸ÀAzÉñÀzÀ eÉÆvÉUÉ d£ÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀPÁÌV ªÀiÁrzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. ¥ÀæªÁ¢AiÀÄÄ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀPÀjVAzÀ ºÉZÀÄÑ eÁÕ£ÀªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÀÄ. zÉêÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sËwPÉ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrzÀ zÉêÀ£ÀÄ DvÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÆß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, D ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¥ÀæªÁ¢ ªÀÄĺÀªÀÄäzï(¸À) PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¼ÀAiÀÄzÀ ªÀgÉUÉ CªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀªÉà CAwªÀÄzÀÄ JAzÀgÀÄ. zÉêÀ£À ¸ÀàµÀÖ PÀ®à£É ¤ÃrzÀ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ KPÀzÉêÀ£À eÉÆvÉ AiÀiÁjUÀÆ ¸ÀºÀ¨sÁVAiÀÄ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀgÀÄ. ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉzÉ ¥ÀæªÁ¢AiÀĪÀgÀÄ J¯Áè ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ KPÀ zÀA¥Àw¬ÄAzÀ ¸ÀȶָÀ¯ÁV ºÁUÀÄ J®Æè ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ JAzÀgÀÄ.


dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »AzÀ PÀ®§ÄgÀV WÀlPÀzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ gÀhiÁQgÀ ºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ ¸ÀªÀÄgÉÆÃ¥À £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß ºÉýzÀgÀÄ. ªÀiÁgÀhÄ ©£ï ESÁâ® C°AiÀÄ PÀÄgïD£ï ¥ÀoÀt ºÁUÀÄ ¨Á¨Á ¸ÁºÉÃ¨ï ºÀÄAqÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀÄĺÀªÀÄäzï jhÄAiÀiÁG¯Áè ¥Áæ¸ÁÛ«PÉ £ÀÄrUÀ¼À¤ßlÖgÀÄ. ºÁUÀÄ ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁ¢gÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¹ ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ¸À°è¹zÀgÀÄ.

نبی کریم ﷺ نے عالمی برادری اور انسانی مساوات کے تصور کے ساتھ عملی نمونہ پیش کیا

جماعت اسلامی ہند گلبرگہ کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں
 اپّوگیرے سوم شیکھر، فادر سنل اندرادے، اُماکانت نگوڈگی ، رادھا کرشنہ رگھوجی، محمد اصحاق کا خطاب

نبی کریم ﷺ انسانی تاریخ کی عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کی تعلیمات آج بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنی آپ کی زندگی میں تھیں ۔ ان خیالات کو حیدرآباد کرناٹ چیمبر آف کامرس میں جماعت اسلامی ہند گلبرگہ کی جانب سے برادران وطن کے لئے’’انسانیت پر حضرت محمد ﷺ کے احسانات‘‘ عنوان پر منعقد ہ خصوصی پروگرام میں گلبرگہ سنٹرل ینورسٹی کے پروفیسر اپّوگیرے سوم شیکھر نے کیا۔ آپ نے کہا کہ آج عظیم شخصیات سے جذباتی لگاؤ سے زیادہ انکی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے ذریعہ آپسیغلط فہمیوں کو دور کیا جاسکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے عالمی برادری، انسانی مساوات کا درس دیا اور سروجنی نائڈو کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ آپ ﷺ جمہوری نظام کو عملی طور پر جاری کرکے بتایا۔ سومشیکھر نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کے مطابق انسانو ں کواللہ کا تقویٰاختیار کرنے والے اور خدا سے بے خوف ہوکر من مانی زنگی گزارنے والے دو طبقوں میں تقسیم کیا۔ سینٹ میری چرچ کے فادر سنل اندرادے اپنے خطاب میں کہا کہ اسلام مرد وخواتین کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور گہرائی سے مطالعہ کی اہمیت واضیح کرتا ہے۔ اسلام نام ہی اپنے آپ کو اللہ کی مرضیات کے سامنے سپرد کرنا۔ اسلام توحید خالص کا درس دیتا ہے لیکن آج ہم میڈیا، مادہ پرستی و دیگر کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہاکہ آپ ﷺ اپنی امانت داری، سچائی کے ذریعہ ایک بہترین نمونہ تمام انسانوں کے لئے پیش کیا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ مسلمان سب میں زیادہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کرتے ہیں کیا واقعی اپنی زندگی میں امن و آمان پاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ صفائی کو بڑی اہمیت دی لیکن ہمارے ماحول میں آلودگی پائی جاتی ہے۔ حیدرآبا کرناٹک چیمبر آف کامرس گلبرگہ کے سابق صدر اُماکانت نگوڈگی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم ﷺ ایک عظیم رفارمر ہی نہیں بلکہ عظیم سائنسداں، فلاسفر، معیشت ومعاشرت کے ماہر تھے۔ آپ ﷺ کی تعلیمات سائنس پر مبنی ہیں۔ نماز جیسی عبادت سائنسی اعتبار سے بہت ہی مفید ہے۔ آپ ﷺ نے جہاں پر انسانی مساوات کا عملی طور پر نمونہ پیش کیا وہیں پر خواتین کے حقوق کو بھی واضحکیا۔ رادھا کرشنہ ایس رگھوجی، صدر حیدر آبار کرناٹ چیمبر آف کامرس نے کہا کہ دنیا کا وجود ہی بتاتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے۔ محمد اصحاق ، سیکریٹری، جماعت اسلامی ہند منگلور اپنے خطاب میں اسلام میں رسالت کا تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرتا بلکہ جو بات بھی پیش کرتا ہے وہ وحی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ ﷺ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لئے ہیں۔ آپ ﷺ نے زندگی کے تمام گوشوں کے لئے جامعہ رہنمائی کی ہے اور آج بھی کسی انسان کو کامیابی کے لئے انہیں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ نبی کریم ﷺ خدا کا واضح تصور دیااور یہ زندگی ایک بامقصد زندگی ہے اور آخرت میں اس زندگی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ذاکر حسین امیر مقامی جماعت اسلامی ہند گلبرگہ اپنے صدارتی خطاب میں تمام مہمانان کے خیالات کو سراہتے ہوئے نبی کریم ﷺ کی زندگی کا مطالیہ کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی تمام لوگوں کو اپیل کی۔ محمد ضیاء اللہ افتتاحی کلمات پیش کئے۔ اجتماع کا آغاز معاز بن اقبال علی کی تلاوت قرآن مجید اور باباصاحب ہنڈیکر کی کنڑا ترجمانی سے ہوا۔ محمد عبدالقادر نے نظامت کے فرائض انجام دئے۔ برادران وطن کیاچھی خاصی تعداد اس پروگرام میں شریک رہی ۔