Tuesday, November 26, 2013

Shanthi Prakashana Silver Jubilee Celebrations at Gulbarga: A Review


UÀÄ®âUÁðzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁºÀV UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¢£ÁAPÀ £ÀªÉA§gï 10-17 gÀªÀgÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀļÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. GzÀÄð ¥ÀæZÀ°vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèAgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ«®èzÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁzÀ F ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ¤ÃrzÀªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ zÉñÀ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ. ªÀÄ»¼É, ªÀÄPÀ̼ÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ¥Àæw¢£À CZÀÄÑPÀmÁÖV, DPÀ±ÀðPÀªÁV ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÀÌlÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV £ÉÆÃr, N¢ vÀªÀÄUÉ »r¹zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ Rjâ¹zÀgÀÄ.

¸À¨sÁAUÀtzÀ°è E¸ÁèA ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ §UÉÎ gÁdåzÀ zsÁ«ÄðPÀ UÀtågÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw©A©¹gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ zsÉåÃAiÉÆÃzÉñÀ CjAiÀÄÄAvÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀÞ PÀAoÀ¢AzÀ ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ.
¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä EqÀ¯ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÀÛ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F PÉÆqÀÄUÉ CzÀÄâvÀªÁVzÉ. EzÀjAzÀ E¸ÁèA w½AiÀÄ®Ä d£ÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ n¥Ààt §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è EAvÀºÀ ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw vÁ®ÆQ£À°è DAiÉÆÃf¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÄÌ ªÀÄÄAZÉ £ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ¢AzÀ MAzÀÄ ±ÁAw gÁåj¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀ®è¨sÁ¬Ä ªÀÈvÀÝ §½ ªÁºÀ£À NqÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ PÉ® PÁ® ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀgÀ¥À½ ¤«Äð¹ ±ÁAw ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzÀåPÀëgÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è dgÀÄVzÀ F gÁå°AiÀÄ°è £ÀÆgÁgÀÄ d£À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àæw¢£À ¸ÀAeÉ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀ G¥À£Áå¸À K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÉÆÃ¶× K¥Àðr¸À¯ÁUÁ CzÀgÀ°è 18 d£À PÀ« ªÀÄvÀÄÛ PÀ«AiÀÄwæAiÀÄgÀÄ ±ÁAw, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ¸Á»vÀå, ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CZÀÄÑPÀmÁÖV §gÉzÀ vÀªÀÄä PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ®èt¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ¢£À GzÀÄð PÀ« UÉÆõÀ× ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀÄ®âUÁðzÀ ¸ÀAa ¸ÁgÀA¨sÀ §¼ÀUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  CzÀjAzÀÄmÁUÀÄwÛgÀĪÀ CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ MAzÀÄ £ÁlPÀ “ ¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁªÀÅ” ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÄ £ÉÆç®ð PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½AzÀ “ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¦qÀÄUÀÄ” JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV K¥Àðr¸À¯ÁzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä £ÀUÀgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtågÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæ£ÀªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥Àæw¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¦.r.J.EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ ºÁUÀÄ «±Àé °AUÁAiÀÄvÀ ªÀĺÁ ¸À¨sÁ UÀÄ®âUÁðzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈvÀÛ rJ¹à AiÀÄgÁzÀ Dgï. ¹. WÁ¼É vÀªÀÄä ¸ÀvÀvÀ EgÀÄ«PɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÆ®å «ZÁgÀ UÀ½AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ PÉëÆèsÉ vÀAzÀgÀÄ. UÀÄ®âUÁð f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀÛAiÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀÄ»¥Á® gÉrØ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆlªÀĤ gÀªÀgÀÆ ¸ÀzÁ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁÛ£ï ©gÁzÁgÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ.

£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ F ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁAw ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ ªÁvÁªÀgÀt PÁ¬ÄÝj¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

شانتی پرکاشنہ کی عظیم نمائش کا کامیاب انعقاد

بردارن وطن بڑی تعداد میں آئے، کتابیں خریدے اور بہترین تاثرات پیش کیا

جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے اسلام کے پیغام کو کنرا عوام تک پہنچانے کی خاطر قائم کئے گیا ادارہ شانتی پرکاشنہ کے پچیس سال کی تکمیل کے بہانے شہر میں ایک عظیم کتب میلے کا انعقاد عمل میں لا یا گیا۔گزشتہ اتور سے اس اتوار تک کنڑا بھون میں منعقد ہوئے اس عظیم و پرکشش کتب میلے میں شانتی پرکاشنہ کی تمام 250 عنوانات کی کتابیں بڑے خوشنما انداز میں سجاسجا کر پیش کی گئیں۔ پورے حال میں اسلام ، شانتی پرکاشنہ کے لٹریچر کے بارے میں ریاست کرناٹک کی مشہور ادیب حضرات و مذہبی رہنماؤں کے تاثرات پر مبنی پوسٹر لگائے گئے تھے جو لوگوں کے لئے مزید توجہ کا مرکز بنی۔شہر کے اہم مقامات پر بڑے بڑے ہورڈنگ اور پوسٹر کے ذریعہ اس کی تشہیر کی گئی۔ روازانہ صبح دس بجے تا شام نو بجے تک لوگوں کے لئے اس کو کھلا رکھا گیا تو ہر وقت کم از کم 5-7 برادران وطن اس میں موجود رہتے مختلف کتابوں کا جائزہ لیتے اور کچھ کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔وطنی خواتین و بچے بھی تے رہے۔کتابیں خریدنے والوں میں 95فی صد سے زیادہ برادران وطن ہی تھے۔ وہاں پر رکھی گئی تعاثراتی کتاب میں سینکڑوں لوگوں نے اپنے تاثرات لکھتے ہوئے بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ اتنے بہترین انداز میں اسلامی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے ۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اسلام کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کی خدمت بیش بہا ہے۔ اس کے ذریعہ اس کو سمجھنے اور اس کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ کئی لوگوں نے اس طرح کے میلے ہر تعلقہ میں منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ۔ نمائش کے دنوں میں روزانہ شام گلبرگہ ینورسٹی و سینٹرل ینورسٹی کے مختلف پروفیسر س کے لیکچرس کا اہتمام کیا گیا جو بڑا کامیاب رہا۔ اس کے تحت شہر کی بڑی بڑی علمی شخصیات تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا نہ صرف ذریعہ بنا بلکہ انہیں ان کا مطالعہ کرکے پیش کرنے میں ترغیب ملی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ چند ایک نے اپنے تقریر میں اسلام کی حقانیت کا اظہار بھی کیا۔ نمائش کے دنوں میں ایک کوی گوشٹی بھی منعقد کی گئی جس میں مرد و خواتین اپنے کالم کو پیش کیا۔ اس مشاعرہ کی خوبی یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنے بہترین کلام کو تمام شائستگی کے حدود میں رہتے ہوئے بڑی دلکش اور بہ معنی اور بہ مقصد اشعار پیش کرنے کی کوشش کی۔ تمام گندگیوں سے پاک ان کے کلام نے شرکاء کی تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کوی گوشٹی کے ذریعہ یہ بات عیاں ہوئی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس میں خواتین بھی ہے اس فن میں ماہر ہیں۔ انہیں موقعے ملنا چاہئے۔ اس نمائش کو منعقد کرنے کے لئے استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی جس میں مختلف میدانوں میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے برادران وطن کی بڑی شخصیات کا تعاون ملا۔ اپا راؤ اکونی، مہیپال رڈی منور، سنجے ماکل، آر سی کھاڑے، شو رایا دوڈمنی، بسنا سنگھے، ہمارے قریب ہوئے۔ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ذریعہ اور بھی تعاون کی شکلیں نکالی جاسکتی ہیں۔استقبالیہ کمیٹی میں مستان برادار و معراج پٹیل کی موجودگی اور ان کا بھرپور تعاون ان پروگراموں کو کامیاب بنانے کا باعث بنا۔ بہر حال اسبہانے جو مواقع اسلام کو برادران وطن تک پہنچانے کے ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے جن تکتک یہ روشنی پہنچی ہے ان کے دلوں کو روشن کرنے کی دعا زبان سے نکلتی ہے۔

Concluding ProgramUÀÄ®âUÁð zÀ°è ±ÁAwUÁV ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À
¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸ÁzsÀå

¸ÀªÀiÁd PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÀªÀiÁd MqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹®è JAzÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ UÀÄ®âUÁðzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄĺÀªÀÄäzï E¸ÁíPï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

DªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï ªÀw¬ÄAzÀ 1988 gÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁzÀ F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ E¸ÁèA zsÀªÀÄðzsÀ £ÉÊd ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀºÀ¨Á¼Éé PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzsÀð £É¯É¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ JAzÀgÀÄ.

zÉñÀzÀ°è EAzÀÄ ¸ÀAWÀµÀðªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁ±ÀðtªÁVzÉ. PÉÆêÀÄÄ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ §¯ÁqsÀåªÁUÀÄwÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ MAzÁV ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀ PÀvÀðªÀå. F ¤nÖ£À°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÉ.

E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ wgÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉ PÀÄjvÀÄ EvÀgÀ zsÀªÀÄðzÀªÀjUÉ PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¢ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÁµÁAvÀj¹ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ §ÈºÀvï PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÉ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV §AzÀAvÀºÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï qÁ| «PÀæA «¸Áf ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ zsÀªÀÄðzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ ºÉÆgÀvÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À®è, UÀA©üÃgÀ «ZÁgÀ, ±ÉÆÃzÀ £ÀqɹzÁUÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀgÀÄ. ¸Á»vÀÛ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃr, ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁV §zÀÄPÀ®Ä w½¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÉæõÀ× aAvÀ£É, ±ÉæõÀ× §gÀºÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á»vÀåzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ JªÀÄzÀgÀÄ.

¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É JA§ÄzÀÄ £ÀA©PÉ ªÉÄÃ¯É DzsÁgÀªÁVzÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ±ÁAw, zsÀªÀÄð «±ÉèõÀuÉ, ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨Á®ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¹zÁÝAvÀªÁVzÉ JAzÀÄ »jAiÀÄ ¸Á»w ¥ÉÆæÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀĵÀÖV ºÉýzÀgÀÄ.

J¯Áè zsÀªÀÄðUÀ¼À ¸ÁgÀ MAzÉà DVzÀÄÝ ¸Á»vÀÛAiÀÄ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀgÀ¸ÀªÀwAiÀiÁVzÉ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀV£À w½ªÀ½PÉUÉ zÁ¸ÀgÁUÀÄwÛzÀÄÝ M¼ÀV£À w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉêÉ. »ÃUÁV ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

¤eÁªÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄĹèA ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¯ÁVzÀݪÀÅ. »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¤eÁªÀÄgÀÄ ¢Ã¥À ºÉÆwÛ¸À®Ä JuÉß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ ±ÀPÀëtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÀÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀgÀÄ. GzÀÄð ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄĹèA ¨ÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ¨sÀµÉUÉ AiÀiÁªÀ eÁwAiÀÄÆ E®è. DzÀgÉ »AzÀÄ-ªÀÄĹèAgÀ°è ¨ÉÃzÀ¨sÁªÀ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉøÀgÀzÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ.

gÀhÄÄ®áPÁgÀ C° AiÀĪÀgÀ PÀÄgï D£ï ¥ÀoÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀäzÀ°è f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§zÀįï SÁzÀgÀ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¨Á¨Á ¸ÁºÉç ºÀÄAqÉPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉî, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï ¸ÁܤÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀhÄQgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄالہی ہدایت پر مبنی لٹریچر سے ہی معاشرہ میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے:محمداسحاق منگلور
شانتی پرکاشنہ کے اختتامی پروگرام سے وسنت کشٹگی ، وکرم وساجی اور محمد عبدالقادر کا خطاب


شانتی پرکاشنہ کی جانب سے گزشتہ پچیس سالوں میں شائع کئے گئے 250 کتابوں میں سے ایک بھی لٹریچر مشاعرہ میں بگاڑ و انتشار پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعہ رواداری کی فضاء پروان چڑی ہے۔ ان خیالات کو محمد اسحاق پتور، رکن شانتی پرکاشنہ منگلور نے شہر کے کنڑا بھون میں ایک ہفتہ سے چلے آرہے عظیم کتب میلے کے اختتامی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہ کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے شائع ہونے والے لٹریچر کی بنیاد وہاں کے کسیذمہ دار یا کسی شخصیت کی سونچ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی ہدایات جو قرآن مجید ، حدیث و سیرت رسول ﷺ کی شکل میں ہیں کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک امن، رواداری بھائی چارہ ، حقوق انسانی کا علم بردار دین ہے لہذا اس کی بنیاد پر تیار ہونے والے لٹریچر میں یہی اقدار ہونی چاہئے اور شانتی پرکاشنہ انہیں تعلیمات کو عام کرنے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ نے کہاکہ اس کی سب میں بڑی خدمت یہی رہی ہے کہ کنڑا عوام کو اللہ کے کلام کا تعارف اس کے ترجمعہ و تفسیر کا کنڑا زبان میں پیش کرتے ہوئے کیا۔ لٹریچر کے ذریعہ سماج میں مثبت تبدیلی لائی جاسکتی ہے کی زبردست تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کی اس کی بنیاد کسی انسان کی سونچ نہیں ہونا چاہئے۔ اس کی سونچ میں انتشار ہوسکتا ہے اور اس میں رواداری ہمیشہ رہنا ناممکن ہے۔ اسحاق پتور نے کہا کہ جب تک لٹریچر کی بنیاد دین نہیں ہوتا وہ پاکیزہ اور اخلاق پر مبنی نہیں ہوسکتا ۔ اور دین بھی وہ ہو جو خدا کا خوف انسان نے اندر پیدا کرے اور اسی کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے آمدہ ہوجائے۔ سماج انسانوں سے بنتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایک فرد اپنا تذکیہ کرے اور اس کی بنیاد خدا کو خوف ہو اور آخرت کی جوابدہی کا احساس ہو۔ اسی طرح کا لٹریچر سماج میں اصلاح کا کام کرسکتا ہے۔ اسی لئے شانتی پرکاشنہ نے اسی مقصد کو لیکر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ریاست کے مذہبی رہنماؤں و اہل علم حلقہ میں زبردست خراج تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
پروگرام میں شہر کی بزرگ ومعروف کنڑا ادیب شخصیت وسنت کشٹگی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لٹریچر، امن اور اصلاح معاشرہ ان تینوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ امن کے قیام اور اصلاح معاشرہ کے لئے بہترین ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی خدمت شانتی پرکاشنہ کر رہا ہے۔ اس کے ذریعہ سے شائع ہونے والے لٹریچر سے میں خود بھی متاثر ہوا ہوں۔ اس کے ذریعہ یہ پیغام لوگوں کو ضرورمل رہا کہ مسلمان بھارت کے ہی ہیں اور اسی سے ان کا تعلق رہا ہے اور رہے گا۔حیدرآباد نظام کے دور حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے وسنت کشٹگی نے کہا کہ نظام کے حکومت میں ہی مادری زبان میں بنیادی تعلیم کو لاظم کیا گیا تھا اور اسی کی تکمیل کے لئے کنڑا اسکول کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ اور کہا کہ نظام کے لئے ہندو اور مسلمان اس کی دو انکھوں کی طرح تھے۔ گلبرگہ سینٹرل یونورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وکرم وساجی اپنے خطاب میں کہا کہ دستور ہند کے مقدمہ میں ہی جو باتیں ہیں ان کے ذریعہ سے معاشرہ میں امن کے قیام کیبنیادیں ملتی ہیں۔ مختلف مذاہب و فلسفوں کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ لٹریچر معاشرہ میں اصلاحات لانے کا موثر ذریعہ ہے۔


Lecture by Prof: Somshekhar AppugereLecture by Dr Nagabai Bulla

zsÁ«ÄðPÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À C£ÀĸÀgÀuɬÄAzÀ ±ÁAw ¸Áܦ¸À®Ä ¸ÁzsÀå: qÁ|| £ÁUÁ¨Á¬Ä §Ä¼Áî

¢£ÁAPÀ 15.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ|| £ÁUÁ¨Á¬Ä §Ä¼Áî, ¥ÉÆæÃ¥sɸÀægï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ, UÀÄ®âUÁð «±À«ézÁå®AiÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ ¥ÀæPÀqÀUÉÆAqÀ ¸Á»vÀÛAiÀÄ¢AzÀ «±ÉõÀªÁV ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ d£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ°è ±ÁAw¬ÄzÉ. gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀzÀ°è C¤ªÁAiÀÄðªÁzÁUÀ AiÀÄÄzÀÞªÁVgÀĪÀÅzÀ£Àß £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ½î gÁdå «¸ÀÛgÀuÉUÁV AiÀÄÄzÀÞUÀ¼ÁVªÉ JAzÀgÀÄ. ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è J¯Áè zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß §AiÀĸÀÄvÀÛªÉ, AiÀÄÄzÀÞzÀ°è UÉzÀݪÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è ¸ÉÆîÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¸ÉÆÃvÀªÀ£ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è UÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É, KPÉAzÀgÉ °è «£Á±À«zÉ. zÀÄAiÉÆÃðzsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ gÀ°è GAmÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄà EzÀPÉÌ ¸ÀÆPÀÛ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ JAzÀgÀÄ. eÉÊ£ÀÀ zsÀªÀÄðzÀ ªÀÄÆ® ªÀÄAvÀæªÉà C»A¸ÉAiÀiÁVzÉ, AiÀÄÄzÀÞzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀð §AzÁUÀ vÀªÀÄäªÀgÀ£ÀÄß AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ±Á«ÄïÁUÀĪÀÅzÀ£Àß vÀqÉAiÀÄ®Ä ¨sÀgÀvÀ ¨sÁºÀħ° vÀªÀÄä £ÀqÀĪÉAiÉÄà AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁrzÀgÀÄ vÀgÀĪÁAiÀÄ UÉ®ÄèªÀAvÀºÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¨ÁºÀħ° vÀ£Àß ¸ÀªÀð¸ÀéªÀ£ÀÄß ¨sÀgÀvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ©lÖ£ÀÄ JAzÀgÀÄ.

EAzÀÄ £ÁªÀÅ PÀÄgï D£ï, ªÉÃzÀ, ªÀZÀ£À NzÀÄvÉÛÃªÉ DzÀgÉ CzÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è.EzÀjAzÀ ªÀ£Á±ÀªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀÄ»¼É J¯Áè PÁ®UÀ¼À°è ±ÉÆÃóuÉUÉƼÀUÁVzÁݼÉ. ¸ÁévÀAvÀæöå ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»¼É PÀ¼ÉzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀzÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄvÉÛ »AzÀPÉÌ CªÀ¼À£ÀÄß vÀ¼Àî¯ÁUÀÄwÛzÉAiÉÄà JA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ ºÉƸÀ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄAzÀ zÀÆgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛªÉ. CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ £Àåd ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CrØAiÀiÁVzÉ. EAzÀÄ PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¸ÀÌøw ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ,

ªÀÄĹèA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼À §UÉÎ ºÀ®ªÀÅ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ½AzÀ ªÀiÁvÀæ CjAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄ EzÀÝ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è ±ÁªÀÄvÀÄ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ F zsÀªÀÄðzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀjUÉ ªÀÄjZÀ¬Ä¹gÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀgÀÄ.

مذہبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی بگاڑ دور ہوسکتا ہے 

کنڑا بھون میں منعقد ہوئے شانتی پرکاشنہ کے لکچر پروگرام میں ڈاکٹر ناگابائی بُڑّا کا خطاب

شانتی پرکاشنہ کی جانب سے شائع کے جارہے بہت ساری کتابوں سے اس علاقہ کے لوگ فائدہ اٹھانا چاہئے۔ ان خیالات کو ڈاکٹر ناگابائی بڑا ، پروفیسر و صدر، کنڑا ڈپارٹمنٹ، گلبرگہ ینورسٹی نے آج بروز جمعہ شانتی پرکاشنہ کے25 سالہ تقاریب کے ضمن میں کنڑا بھوان میں منعقد کئے گئے ایک لکچر سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔آپ نے کہا کہ امن و ادب کے نام پر منائے جارہے اس مہم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم امن سے محروم ہیں اور ادب سماجی مسائل کو دور کرنے اور بھائی چارہ پیدا کرنے کا کام کریگا۔ آپ نے کہا کہ بھارت حقیقت میں امن پسند ملک رہا ہے ۔ راماین و مہابھارت میں جنگ اسی وقت کی گئی جب ناگزیر تھی۔ بعد کے عدوار میں راجہ و بادشاہوں نے اپنے ملک کے حدود کو بڑھانے کے کئے لوگوں پر جنگ تھوپنے کا کام کیا ہے۔ تمام دھرم میں امن کی تعلیمات ملتی ہیں کیوں کے جنگ میں سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں۔ جنگ میں جس کی جیت ہوتی ہے دراصل اس کی ہار ہے اور جس کی ہار ہوتی ہے دراصل اس کی جیت ہے۔ اسی لئے دُریودھن و اشوک نے جنگوں میں جیتنے کے بعد بھی غمگین رہے اور اشوک تو اپنا اقتدار چھوڑ کر دھرم کی تبلیغ میں لگ گیا۔جین دھرم اہنسا کی بنیاد پر ہی ہے۔ یہاں بھی بھرت اور باہوبلی کے درمیان جنگ کا موقع آتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو جنگ میں شامل کرنے سے بچانے کے لئے وہ خود اپنے درمیان لڑتے ہیں اور جب باہوبلی جیت کے دہانے پر ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اس اقتدار کے لئے یہ سب مناسب نہیں اور وہ سب کچھ بھرت کو دے کر نکل پڑتا ہے۔ آج لوگ قرآن، وچن و وید پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے تمام بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ مذہب کے نام پر عورت کا آج بھی کا استحصال کیا جارہا ہے۔ پچھلے کچھ واقعات سے محسوس ہوتا ہے کہ پھر ہم پیچھے کی طرف دھکیلے جارہے ہیں ۔ میڈیا جس طرح کا تعمیری رول ادا کرنا تھا وہ ادا نہیں کررہا ہے جس کی وجہ سے نئی نسل کو اقدار سکھانا مشکل ہوگیا ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کو سارا ابوبکر و بانو مشتاق کی تحروں سے ہی سمجھا جاتا تھا لیکن اب شانتی پرکاشنہ کی جانب سے شائع ہوئی کتابوں کے ذریعہ اس کی صحح تعلیمات سے واقفیت ہوسکتی ہے۔ 

صداراتی کلمات پیش کرتے ہوئے سنجے ماکل ، صدر وشوا لنگایت مہا سبھا گلبرگہ نے کہا کہ قرآن اور بسویشور کی تعلیمات میں کوئی تزاد نہیں پایا جاتا ۔ تمام بگاڑ منو سمرتی میں دیکھے کو ملتا ہے اسی کی تعلیمات کی وجہ سے یہان پر ورن پر مبنی سماج اور بت پرستی عام ہوئی ہے۔
ذولفقار علی کی تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز ہوا۔ ذاکر حسین، محمد عبدالقادرشہ نشین پر تشریف فرما تھے۔

Play by Sanchi Sarambh

£ÁlPÀ “¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁªÀÅ”Lecture by Sanjay Maakal

    §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½è ¸ÁªÀÄåvÉ EzÉ  ¸ÀAdAiÀiï ªÀiÁPÀ¯ï
¢£ÁAPÀ 14.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ¯ï, CzsÀåPÀëgÀÄ, «±Àé °AUÁAiÀÄvÀ ªÀĺÁ ¸À¨sÀ UÀÄ®âUÁð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ±ÁªÀÄw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÀÌ ¸À©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ E¸Áè«Ä£À £ÉÊd ¨ÉÆÃzsÀ£UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄPÁÌV ±À£ÀåªÁzÀUÀ£ÀÄß C¥Àð¹zÀgÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀAiÀÄÄ ¥ÀæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è J¯Áè zsÀªÀÄðzÀ ¸Á»vÀå«vÀÄÛ, E¸Áè«Ä£À ¸Á»vÀå PÉÆqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À ºÉÆwÛzÉ JAzÀgÀÄ.
¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀAzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃqÀĪÀ EAzÀ£À AiÀÄÄUÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£À vÀ£Àß ºÉÆwÛUÉUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀæPÁ²vÀUÉÆAqÀ “vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ” ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ E¸ÁèAE£À §UÉÎ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁVªÉ JAzÀgÀÄ.
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è §¸ÀªÀt£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆzsÀ£ÉUÀ°è ¸ÁªÀÄåvÉ EzÉ. KPÀzÉêÉÇÃ¥Á¸À£É EªÉgÀqÀzÀ wgÀļÁVzÉ JAzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛUÉ E§âgÀÄ vÀAzÉAiÀiÁUÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀå«®è F ¯ÉÆÃPÀPÉÌ KPÉÊPÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð¤zÁÝ£É JAzÀ CªÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£Á «zsÁ£ÀUÀ¼À°è ªÀåvÁå¸À«zÀÝgÀÆ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ªÀåvÀå±À«®èªÉAzÀgÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥ÀvÀæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆqÀتÀĤ ªÀiÁvÀ£Ár ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À £Ár£À°è ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ JAzÀgÀÄ
G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAa ¸ÁgÀA¨sÀ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ “¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁªÀÅ” £ÁlPÀ ¥ÀzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÀhÄÄ°áPÁgÀ C° PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

اسلام اور بسویشور کی تعلیمات میں یکسانی پائی جاتی ہے

شانتی پرکاشنہ کے لکچر سیریز میں سنجے ماکل کا خطاب

شانتی پرکاشنہ اس بات کے لئے مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے کنڑا عوام کی خدمت میں اپنے 25 سال پورے کئے اور میں اس کا اس لئے مشکور ہوں کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کا صحح تعارف کرایا۔ ان خیالات کو سنجے ماکل نے کل بروز جمعرات کو کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کے 25 سالہ تقاریب کے ضمن میں منعقد کئے گئے لکچر میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ کنڑا ایک قدیم زبان ہے جس میں تمام مذاہب ہندو، بودھ، جین، عسائی کی تعلیمات پر مشتمل لٹریچر موجود تھا اسلامی تعلیمات کا لٹریچر فراہم کرنے کی ذمہ داری شانتی پرکاشنہ نے لیا ہے۔ سماج میں دراڑیں پیدا کرنے والے اس دور میں ان کو دور کرنے کا کام اس نے کیا ہے۔ اس کی جانب سے چھپی ایک کتاب ’تپّو کلپنیگڑو‘کے مطالعہ سے اسلام کے ضمن میں میرے دل میں جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ تمام دور ہوچکی ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ یہ سچی ہیں۔ آپ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بسویشور اور اسلام توحید کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ عبادتوں کے طریقہ الگ ہونے کے باوجود ان کے اصولوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کسی فرد کے دو باپ نہیں ہوسکتے اسی طرح اس کائنات کے کئی خدا نہیں ہوسکتے۔ 
پروگرام کی صدرات کرتے ہوئے نرپہ تنگااخبار کے ایڈیٹر و رکن ضلعی استقبالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ شو رایا دوڈمنی نے کہا کہ شانی پرکاشنہ ایک عظیم خدمت کرتے ہوئے ریاست میں رواداری کے ماحول کو پروان چڑھا رہا ہے۔ میں اس کی خدمات کی ستائش کرتا ہوں۔
اس کے بعد’ سنچی سارمبھ ‘ کی جانب سے ’ سنمانیہ سچیورہ ساؤ(معزز قزیر کی موت)‘عنوان پر ایک ڈرامہ پیش کیا گیا جس میں موجودہ سیاسی حالات اور سیاستدوانوں کے کردار کو پیش کیا گیا۔

Kannada Kavi Goshti

              PÀ«vÉ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° ¸Á»vÀå ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ                  C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, ªÀÄ»¥Á®gÉrØ

¢£ÁAPÀ 13.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ²æà ªÀÄ»¥Á® gÉrØ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå  ¥ÀjµÀvÀÄÛ UÀÄ®âUÁðè, ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. GzÀÄð ±Á¬Äj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄıÁAiÉÄgÀ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛªÉAiÀÄ®èzÉ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¸ÀºÀ ¤ÃqÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀt E£ÀÆß ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ.ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ, ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸À«Äw, ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÀæwAiÉÆêÀð£À°è M§â PÀ« CqÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀAzsÀ¨sÉÆÃðavÀªÁV CzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ¥À¼ÀV¸ÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ«AiÀiÁV ºÉÆgÀ§gÀÄvÁÛgÉ. PÀ«AiÀÄ £ÉÊ¥ÀÄuÉÊvÉAiÉÄãÀAzÀgÉ, CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°è zÉÆqÀØ CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÀÄ.

PÀ«UÉÆö×AiÀÄ°è ²æà gÁd±ÉÃRgÀ ªÀiÁAUï, ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á ©¢æ ¸ÉÃqÀA, d. ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ ªÀÄÄgÀUÀ£ÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw ¥ÀgÀ«Ã£ï ¸ÀįÁÛ£À, ²æà gÀÄzÀæAiÀÄå UÀAa, ²æà QgÀt ¥Ánï, d| CjhÄÃgÀhiï ±ÀºÁ£Á AiÀiÁzÀVj, ²æêÀÄw ªÀÄRÆÛA© ¨sÁ°Ì, ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ Dgï, d|| JA.J¥sÀð µÀjÃ¥sï, d| RÄgÀ²Ãzï C° ºÀgÀ¸ÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw PÁªÀå²æà ªÀĺÁUÁAªÀÌgï, ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ UÀÄrªÀĤ, ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆö, ²æà ¥Àæ¨sÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÀÄ. ±ÁAw, ¸Á»vÀå, ¸ËºÁzÀð UÀ¼À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ªÀi˯ÁåzsÀjvÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉ®ÄèªÀ°è PÁgÀtªÁzÀªÀÅ.

شاعری پیغام رسانی کا موثر زریعہ: اپا راو اکونی، مہیپال رڈی منور
کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کے تقریب میں کنڑا کوی گوشٹی کا کامیاب انعقاد

اردو مشاعروں میں جو کشش و موثر انداز میں شاعر اپنے کلام کو پیش کرتا ہے اور شرکاء جس انداز میں اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں ، جیسی کیفیت کنڑا مشاروں میں ابھی آنا باقی ہے۔ ماشاہ اللہ، الحمد اللہ، مکرر جیسے الفاظ ایک شاعر کے اندر نیا جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں ۔ ان خیالات کوبروز چہارشمبہ مہیپال ریڈی منو، ضلعی صدر کنڑا ساحتیہ پریشد، گلبرگہ نے شانتی پرکاشنہ کے 25 سالہ تقاریب کے تحت منعقد کئے گئے کتب میلے کے ساتھ منعقد کئے گئے کوی گوشٹی (مشاعرہ) کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ مہمان خصوصی کو طور پر خطاب کرتے ہوئے اپا راو اکونی، ضلعی صدر شانتی پرکاشنہ استقبالیہ کمیٹی نے کہا کہ نظم و شاعری کے ذریعہ ایک شاعر بہت ہی کم الفاظ میں عمدہ کلام و پیغام پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی بات کو موثر طریقہ سے پہنچاتا ہے۔ آج کے اس مشارہ میں راج شیکھر مانگ،چندرکلا بدی سیڑم، حسین باشا مرگانور،ردریا گنچی، کرن پاٹل، عزیز شہنہ یادگیر،مختوم بی بھالکی، رینوکا آر، پروین سلطانہ، ایم ۔ ایف شریف، خورشید علی حرسور،کاویہ شری مہاگائنکر،سنتوش کمار گڈی منی، پربھاکر جوشی،پربھو کھاناپورے، نے اپنا کلام پیش کیا۔ بڑی تعداد میں برادران وطن شریک تھے۔ شاعروں کا کلام بہت ہی عمدہ اور امن، ادب ، بھائی چارہ ، رواداری وغیرہ عنوان کے تحت پیشرتے ہوئے شرکاء کی داد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ بالکل پرسکون ماحول میں اور پر کشش اسٹیج و انتظامات میں منعقد ہوئے اس پروگرام کو بہت سے لوگوں نے سراہا۔ 

Lecture by Dr Shivagnaga RummaDyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt¢AzÀ ±ÁAw vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀå

qÁ|| ²ªÀUÀAUÁ gÀĪÀiÁä
¢£ÁAPÀ 12.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ|| ²ªÀUÀAUÁ gÀĪÀiÁä, ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ EAzÀÄ dUÀwÛ£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. §ªÀÄä zÉñÀzÀ°è 3.5 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ, ¥Àæw 3 ¤«ÄµÀPÉÆ̪ÉÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ FUÀ PÉÆÃnUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀgÀr©nÖzÉ. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆÃA¢zÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå ºÀgÀqÀÄwÛzÁÝgÉ, GUÀgÀUÁ«Ä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À EvÁå¢ ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è J¯Áè zsÀ«ÄðAiÀÄgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. ¸ÉÆëAiÀÄvï AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À ¥ÀvÀ£À¢AzÀ CªÉÄjPÁ dUÀwÛ£À°è KPÉÊPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV vÀ£Àß ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÉ, vÀPÀÌ «gÀÄzÀÞ ±ÀQÛ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ½UÉ ªÀiÁj C±ÁAwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ CzÀÄ £ÉÃgÀ AiÀÄÄzÀÞQÌAvÀ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÉÆAzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉaÑUÉEzÉ JAzÀgÀÄ. FºÁ¢£À ºÉ¸Àj£À°è PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DgÉÆæ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÉÆÃPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è zÀÄrªÉÄ ªÀUÀðzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ vÀAzÀ°è J¯Áè UÉÆAzÀ®PÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÀÄgïD£ï£À°è £ÀªÀiÁgÀhÄ eÉÆvÉUÉà gÀhÄPÁvï ¤ÃqÀĪÀ DzÉñÀ PÁtÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ §qÀªÀ Cwà §qÀªÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ²æêÀÄAvÀ Cwà ²æêÀÄAvÀ £ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¥Àà¸À§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ²æêÀÄAvÀgÀ ¸ÀéwÛ£À°è §qÀªÀgÀ ºÀQÌzÉ JAzÀÄ ¸ÁjzÀ E¸Áè«Ä£À F ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ªÁ¥ÀPÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÄ §rØ DzsÀjvÀ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆUÀ¯Ár¸À¨ÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁgÀÄ ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ DyðPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀÅ¢®è. zÉñÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À°è J®èjUÀÆ ¥Á°gÀªÀ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ²æà Dgï.¹.WÁ¼É ¤ªÀÈvÀÛ rJ¹à, ºÁUÀÄ ±ÁAwÛ ¥ÀæPÁ±À£À gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¸ÁéxÀðPÁÌV zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C±ÁAw GAmÁVzÉ JAzÀgÀÄ.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ®, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è J¯Áè zsÀ«ÄðAiÀÄgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.


معاشی مساوات کے ذریعہ امن کا قیام ممکن

شانتی پرکاشنہ کے پروگرام میں ڈاکٹر شو گنگا روما کا خطاب
آج دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں بھی امن و سکون نظر نہیں آتا۔ ہمارے اپنے ملک میں ساڑے تین لاکھ کسان خود کشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، ہر تین منٹ میں ایک خاتون جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہے اور رشوت خوری کا بازار اتنا گرم ہے کہ آج یہ کروڑوں میں ہی ہورہی ہے۔ ان خیالات کو ڈاکٹر شو گنگا روما، پروفیسر و صدر شعبہ کنڑا، سینٹرل یونورسٹی، گلبرگہ نے کل شام کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کی جانب سے منعقد کئے گئے لیکچر میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر آلودگی ایک سنگین مسلہ بنا ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہی ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی ایک مسلہ ہے۔ ان تمام امور میں آپ نے کہا کہ مذہب کا کوئی رول نہیں لیکن مذہب کے نام پر تمام چیزیں کی جاتی ہیں ۔آپ نے کہا کہ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد امریکہ ایک ہی سوپر پور بنا بیٹھا ہے اپنی قوت کو منوانے کے لئے بھیانک اصلحہ تیار کرتے ہوئے بہت سے ممالک کو بیچ کر انے کے درمیان دراڑیں ڈال کر امن کو نقصان پہنچارہا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی دہشت گری کے نام پر مخصوص طبقہ کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔ معاشرہ میں امن قائم نہ ہونی کی اصل وجہ دراصل معاشی عدم مساوات ہیں۔ یہاں کا محنت کش طبقہ اگر معاشی طور پر خوشحال رہتا ہے تو امن قائم ہوسکتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے جہاں نماز پڑھنے حکم دیتا ہے وہیں زکوۃ دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔اور یہ اعلان کیا کہ امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ ہے۔ سود پر پابندی کے ساتھ ہی امیر امیر تر ہونے اور غریب غریب تر ہونے کی روش سے بچاتے ہوئیمعاشی مساوات قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج دنیا میں اسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آج جہاں پر مرد و خواتین میں مساوات کی بات جس شور و غل سے کی جاتی ہے معاشی مساوات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس لئے آپ نے کہا کہ قدرتی وسائل سب کے لئے ہیں اور سب کو ان سے استفادہ کرنے کو موقع فراہم ہونا چاہئے۔ لیکچر پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے شری آر سی گھاڑے، موظف ڈی ایس پی، و رکن استقابالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ گلبرگہ نے کہا کہ سیاست دان اپنی سیاست چمکانے کے لئے دھرم کا استعمال کرتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں سنجے ماکل، صدر وشو لینگایت مہاسبھا گلبرگہ، مساتن برادار، ذکر حسین، محمد عبدالقادر و دیگر شریک تھے۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔

Monday, November 25, 2013

Lecture by Dr Kashinath Ambalgi


ªÀå«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄgÀĪÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É CªÀ±ÀåPÀ

¢£ÁAPÀ 11.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ|| PÁ²£ÁxÀ CA§®V, ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), »A¢ «¨sÁUÀ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁ央AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ PÀ¼ÉzÀ 25 ªÀµÀðUÀ¼À°è 250 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé, KPÀvÉ ªÀÄvÀÆÛ ±ÁAwUÁV ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F PÁAiÀÄð CvÀåAvÀ ¥Àæ±ÀA±À¤ÃAiÀÄ. E¸ÁèA ªÀÄÄvÀÄÛ PÀÄgïD£À¤£À zÉÊ«PÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £Ár£À d£ÀvÉUÉ C¦ð¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉÆý¹zÉ JAzÀgÀÄ. gÁdåzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtågÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB ±Áw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjªÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ ªÉå«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £Ár£À°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀÄvÁÛ CzÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀzÉ zsÀªÀÄðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà MvÁÛAiÀÄ«®è, ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß M¦ààzÁUÀ ¸ÀļÀÄî vÀ¤ßAvÁ£É zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, M½vÀÄ PÉqÀÄPÀÄ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀgÀ®è PÉqÀÄPÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ GvÀÛªÀÄ M½w¤AzÀ zÀÆjÃPÀj¹, CºÀAPÁjUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃr, PÁ«ÄðPÀ£À zÀÄrªÉÄ DvÀ£À ¨ÉªÀgÀÄ MtUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÀAiÉÄà ¤Ãr JA§ CªÀÄÆ®å «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ vÀ£Àß PÀÈwUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÉ JAzÀgÉ CzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ±ÁAwAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

²PÀët¢AzÀ CeÁУÀ vÉÆ®UÀÄvÀÛzÉ, ªÉÊZÁjPÀvÉ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ EA¢£À ¢£ÀzÀ°è ¸Á»vÀåAiÀÄ¢AzÀ «£Á±ÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁUÀÄwÛÛzÉ DzÀgÉ GvÀÛªÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áé¸ÀÜöå PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.


C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀÄvÀÛ CeÁУÀªÉA§ vÉÆnÖ®°è eÁУÀªÉA§ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ®V¹ ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ vÁ¬Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É PÁgÀtPÀvÀð¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. DzÀÄzÀjAzÀ ¸Á»vÀåAiÀÄ¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀªÀÄeÁzÀ°è PÁtĪÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÆjÃPÀj¸À®Ä eÁУÀ CªÀ±Àå JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ UËgÀªÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃt gÀªÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár GvÀÛªÀÄ ¸Á»vÀå¢AzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. E¸Áè«Ä£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀ UÀzÀå, ¥ÀzÀå £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ EµÉÆÖAzÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«ªÉ JAzÁzÀgÉ d£ÀgÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀUÉÆÃUÀ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÁZÀ£Á®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ®, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÀhÄÄ°áPÁgÀ C° PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.


 بھارت جیسے تکثیری سماج میں رواداری کی تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے

شانتی پرکاشنہ کے تحت منعقد لیکچر ، ڈاکٹر کاشی ناتھ امبلگی کا خطابگزشتہ 25 سالوں میں 250 سے زیادہ کتابوں کو شائع کرتے ہوئے سماج میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارہ وامن کے پیغام کو عام کرنے میں شانتی پرکاشنہ کی اپنی بیش بہا کوششیں غیر معلوملی اہمیت کی حامل ہیں۔ان خیالات کو کل بروز پیئر شام کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کی جانب سے منعقد کئے گئے کتب میلے کے تحت ہوے لکچر میں خطاب کرتے ہوئے گلبرگہ یونورسٹی کے ہندی ڈپارٹمنٹ کے موظف پروفیسر ڈاکٹر کاشنی ناتھ امبلگی نے کیا۔ آپ نے کہا مچھے یہ جان کر بڑا تعجب ہوا کہ آج کے اس دور میں اس کی ایک کتاب جس کا نام ہت ’ تپّو کلپنیگڑو‘ اب تک 64000کی تعداد میں چھپ کر ریاست کے عوام کی جانب سے پزیرائی حاصل کر چکی ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو کنڑا زبان میں شائع کرکے کنڑا عوام تک پہنچانے کا یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کے ذریعہ شانتی پرکاشنہ کنڑا زبان کو تخویت بخشی ہے۔ ڈاکٹر امبلگی نے کہا کہ اس کے لٹریچر میں مذہب میں زبردستی نہیں، حق جب آتا ہے تو باطل کو جانا ہی پڑھتا ہے، بھلائی برائی ایک جسیی نہیں ہیں تم برائی کو بہترین بھلائی سے دور کرو، تکبر نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو جیسی تعلیمات یقیناًسماج میں بتری لاسکتی ہیں۔ یہ نماول باتیں ہیں۔ آپ نے کہا علم کے ذریعہ ہی جہالت کو دور کیا جاسکتا ہے اور اسی کے ذریعہ لوگ اصتحصال سے بچ سکتے ہیں۔ الم پربھو کے وچن کا حوالا دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ انکے لکھے ہوئے نظموں میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اندھیرے جیسی جھولی میں اجالے نام کے بچے کو سلاکے ماں وید اور گیت کی تعلیم دیتی ہے تو سماج میں اصلاحات آتے ہیں۔ ادب بنانے و بگاڑنے دونوں کام کرسکتا ہے لیکن ایک مثبت اداب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج کی برائیوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کہ کوئی بھی اچھا کام ہونے نہیں دیا جاتا شیطان و بُرے لوگ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں لیکن بہر حال ادیب حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈت کر ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔

پروگرام کا آغاز ذولفقار علی کی تلاوت و کنڑا ترجمانی سے ہوا۔ لکچر کی صدارت کرتے ہوئے اپا راؤ اکونی، صدر استقبالیہ کمیٹی نے کہا کہ آج اسلامی تعلیمات کو بنیادبنا کر نظم، شاعری، ناول جیسی کتابیں کنڑا زبان میں تیار کرنے کی ضرورت ہے اور کہا کہ جب شانتی پرکاشنہ کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع ہوچکی ہیں تو ان سے بھر پور استفادہ کرنے کے لئے عوامی لائبرئری کا قیام ہر ضلع میں ہونا چاہئے۔ 
پروگرام میں سنجے ماکل، ذاکر حسین، مستان برادار، محمد عبدالقادر و دیگر شریک تھے۔

Publishing Quran, Hadees & other Islamic literature in Kannada is great Service to Kannadigas


PÀÄgïD£ï, ºÀ¢Ã¸ï, ¥ÀæªÁ¢ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀ£ÀßrUÉjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ¸ÉêÉ, UÀÄ®âUÁð zÀ°è gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

1988gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ G£ÀßvÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀļÀî PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèªÀiï ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÁzsÀjvÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¢ PÀ£ÀßrUÀgÀ CzÀÄãvÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV K¥Àðr¸Á®zÀ §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀÄPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÄ f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw CzsÀÄPÀëgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄðzÀ ªÀiË°PÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, EAvÀºÀÄzÀgÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¸Á»vÀå¢AzÀ PÉêÀ® ªÀÄĹèªÉÄÃvÀgÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è GzÀÄ𠧮èzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀ, ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ £ÉÊd wgÀļÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ CzÀgÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÀPÀªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁd PÀlÄÖªÀ, ¨sÁævÀÈvÀé ¨É¼É¸Àħ, ¦æÃw, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ±ÁAw ºÀgÀqÀĪÀ ¸Á»vÀå ªÁVzÉ DzÀÄzÀjAzÀ F £Ár£À zsÁ«ÄðPÀ ¸Áé«ÄÃfUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀÝ®èzÉ CªÀgÀ fêÀ£À EzÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁVzÉ JA¢zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ N¢ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

§ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß G¸ÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄAwæ RªÀÄgÀįï E¸ÁèªÀiï gÀªÀgÀÄ ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ EµÉÆÖAqÀÄ qÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Á»vÀå gÀa¹ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÝPÁÌV CzÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¢ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉAiÀÄ°è C£ÀĪÁ¢¹ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ E¸ÁèªÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀAvÁVzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ EA¢£À £ÀªÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä EAvÀºÀ ¸Á»vÀå¢AzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀiÁf ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁzÀ ªÉÊd£ÁxÀ ¥Ánî ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjªÀ, ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀ®ÄªÀ, C£ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ ¸Á»vÀå ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀļÀî, ¸ËºÁzÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀézÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Á»vÀå gÀa¹ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À CªÀÄÆ®å ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄĪÀÄäzï jhÄAiÀiÁG¯Áè, gÁµÀÖçªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ GzÀ㫹zÀ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ DzsÁgÀzÀ°è gÁdåUÀ¼À ¥ÀÄ£À«ðAUÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ©gÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÆjÃPÀj¸À®Ä ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðzÀ £ÉÊd CxÀð ºÁUÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ w½AiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä 1988 gÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉA§ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ E¸ÁäªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèèªÀÄgÀ §UÉÎ d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è GzÀ㫹zÀ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, E¸Áä«Ä£À eÁUÀwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À d£ÀvÉUÉ CªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

F ¸ÀAzÀA¨sÀzÀ°è vÀ¦üíêÀÄįï PÀÄgïD£ï ¨sÁUÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2, ±À©âÃgÀ dªÀÄC gÀ PÀÈwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ “AiÀıÀ¹éà fêÀ£À” ºÁUÀÄ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄtgÀ »A¢ PÀÈwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ “E¸ÁèªÀiï ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ zsÀªÀÄðªÀ®è” ªÀÄÄRå CwyUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÀªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÉÊAiÀÄzï ¸À¯ÁªÀÄįÁè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀ®AiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÀ PÀÄgïD£ï ¥ÀoÀt ºÁUÀÄ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç ºÀÄAqÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¥ÀæzÀ±ÀtzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄUÀÞ PÀAoÀ ¢AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉÆAqÁrzÀgÀÄ.


 شانتی پرکاشنہ کی جانب سے قرآن ، حدیث و سیرت رسول ﷺ کنڑا عوام کے لئے پیش کرنا عظیم       کانامہ  25 سالہ تقاریب کے افتتاحی پروگرام سے قمر ااسلام، ویجناتھ پاٹل، اپا راؤ اکونی اور    محمد ضیاء اللہ کا خطاب      1988
 میں قائم ہوئے شانتی پرکاشنہ نے کنڑا عوام کو اعلی اقدار پرمبنی لٹریچر کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجیدکا ترجمہ و تفسیر، نبی کریم ﷺ : حیات و پیغام، آپ ﷺ کی احادیث پر مشتمل کتب کو تیار کرتے ہوئے ریاست کرناٹک کی بیش بہا خدمت کرتا آرہا ہے۔ ان خیالات کو اپا راؤ اکونی، معظف جائنٹ سیکرٹری، محکمہ نشر و اشاعت حکومت کرناٹک و ضلعی صدر استقبالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ 25 سالہ تقاریب نے آج شانتی پر کاشنہ کی جانب سے کنڑا بھون میں منعقد ہوئے ایک عظیم الشان جلسہ افتتاحی میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ کسی بھی مذہب کی اچھی باتوں کو سارے انسانوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں شانتی پرکاشنہ نے اسلام سے تعلق رکھنے والے لٹریچر کو تیار کرکے نہ صرف غیر مسلم عوام بلکہ وہ مسلمان جو ممبئی کرناٹک، قدیم میسور اسٹیٹ و ساحلی علاقہ میں رہتے ہیں جن کو اردو سے زیادہ کنڑا زیادا اچھی آتی ہے ان کے عقیدہ پر چلنے کے لئے آسانیاں فراہم کی ہیں ۔ آپ نے کہا کہ شانتی پرکاشنہ کا لٹریچر مثبت،تعمیری اور بھائی چارے کو فروغ دینے والا۔ آپ نے 
عوام سے اپیل کی کہ اس نمائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کتابیں خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ 


کنڑا بھون میں منعقد کی گئی عظیم الشان کتب نمائش کاافتتاح کرتے ہوئے قمر ااسلام، وزیر برائے اقلیتی بہبود، حج و وقف حکومت کاناٹک نے شانتی پرکاشنہ کو اس عظیم کام کو انجام دینے کے لئے مبارکباد دی اور کہا کہ آج بہت سارے لٹریچر شائع ہورہے ہیں لیکن عوام کو انکی زبان میں اللہ و رسول کی باتیں پہنچانے کا کام شانتی پرکاشنہ نے کیا ہے۔ آج جہاں پر نئی نسل کو انگریزی تعلیم دی جارہے وہیں پر دین و اخلاق کی باتوں کو سمجھانا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کی کوششوں میں اپاراؤ اکونی و دیگرکو اس کار خیر میں بھر پور تعاون دیدنے کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔

سابق وزیر ویجناتھ پاٹل اپنے خطاب میں کہا کہ آج جب کہ معاشرہ میں انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والا لٹریچر منظم طور پر تیار کیا جارہا ہے ، شناتی پرکاشنہ شانتی کے پیغام والا لٹریچر تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ لٹریچر کے ذریعہ جہاں پر برائیاں پھیلانے کا کام کیا جارہا ہے وہیں پر شانتی پرکاشنہ اسی لٹریچر کے ذریعہ آپسی بھائی چارہ، اخلاق پر مبنی لٹریچر فراہم کررہا ہے۔ 

افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے محمد ضیاء اللہ ، رکن شانتی پرکاشنہ 25 سالہ تقاریب کمیٹی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد پورے ملک میں فسادوں کا سلسلہ چل پڑھا اور لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل ہوئی اور مذہب کا صحح تصور نہ ہونے کہ وجہ سے اور عام آدمی کی روز مرہ زندگی و اس کے طور طریقوں کو ہی اس کی مذہبی تعلیم قراردئے جانے والے دور میں شانتی پرکاشنہ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے لٹریچر کے ذریعہ اس نے اسلام ، مسلمانوں کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے لے کر اس کے اعلیٰ اقدار پر مبنی تعلمات کو کنڑا عوام کے لئے پیش کرتا آرہا ہے۔ جس وقت ہندو مسلم فسادات کا دور دورہ تھا اس وقت مذہبی رواداری اور اخلاق نامی کتابچہ اور جب مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی ناپاک کوشش کی گئی تو شانتی پرکاشنہ نے مذہب اور دہشت گردی کے عنوانات پر کتابیں شائع کرتے ہوئے عوام میں ان امور کے ضمن میں پائی جانے والی ٖغلط فہمیوں کو دور کیا اور رواداری کے ماحول کو قائم و دائم رکھنے میں اپنا رول ادا کیا اور کرتا آرہا ہے۔ ریاست کرناٹک کی عظیم مذہبی و ادیب حستیوں سے سبردست پزیرائی حاصل کرتے ہوئے اس نے اب تک 250 سے زیادہ کتابیں شائع کرکے ریاست کرناٹک کی کنڑا عوام کی بے لوث خدمت کرتے آرہا ہے۔

پروگرام کا آغاز سید سلام اللہ ، معاون ناظم علاقہ جماعت اسلامی ہند علاقہ گلبرگہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بابا صاحب ہنڈیکر اس کی کنڑا میں ترجمانی پیش کی۔ محمد عبدالقادر نے کلمات تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر سید ابوالاعلی مودودی کی شہر آفاق تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی دو جلدیں جو کنڑا میں ترجمعہ کی گئی ہیں کا اور محمد بشیرجمعہ کی کتاب ’ شاہ راہ زندگی پر کامیابی کا صفر‘ کا کنڑا ترجمہ ’’یشسوی جیونہ ‘‘ اور شری سوامی لکشمی ناراین کی ہندی کتاب ’ اسلام آتنک یا آدرش‘ کا کنڑا ترجمعہ’ا سلام بھیوتپادنیا دھرمہ ولّا‘کا اجراء مہمانان خصوصی کے پاتھوں عمل میں لایا گیا۔

کثیر تعداد میں شریک ہوئے اس پروگرام میں برادران وطن کی بڑی تعداد شریک رہی اور اس طرح کے پراگراموں کو سراہتے ہوئے بار بار کرنے کا مطالبہ کیا۔