Thursday, March 6, 2014

Dr BC Patil facilitated by JIH Gulbarga for his Services

dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï UÀÄ®§UÁð¢AzÀ qÁ|| ©.¹.¥Ánïï UÉ ¸À£Áä£À

£ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄÆ¼É vÀdÕ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï DV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ qÁ|| ©.a.¥Ánî gÀªÀgÀ£ÀÄß dªÀiÁDvÉ E¸Áè«Ä »Azï UÀÄ®§UÁð ªÀw¬ÄAzÀ ¸À£Á䤸À¯Á¬ÄvÀÄ. qÁ|| ©.¹.¥Án¯ï, £ÀUÀgÀzÁzÀåAvÀ vÀªÀÄä£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¸ÉêÁPÁAiÀÄðUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ DAiÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ §qÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ªÀåzÀåQÃAiÀÄ ²PÀëtPÁÌV ¸ÀºÁAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀUÀgÀzÀ UÀ®ªÀÅ ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÀÄdgÁw£À Q¯ÁèjAiÀÄ°è ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ¨sÀÆPÀA¥ÀzÀ°è vÀªÀÄä ¥ÁætzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉzÀÄ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ £ÉgÀªÁVzÀÝ ²æÃAiÀÄÄvÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï £À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁzÀ ºÀÄåªÀiÁå¤mÉÃjAiÀÄ£ï gÀ°Ã¥sï ¸ÀƸÉÊnAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ “r¸Á¸ÀÖgï ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmï” «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁzÀ PÁAiÀÄðUÁgÀzÀ°è G¥À£Áå¸À ¤ÃrzÀÄÝ. £ÀUÀgÀzÀ NªÀð §qÀgÉÆÃV ¸ÉÊAiÀÄzï ESÁâ¯ï £Á®ÄÌ ªÀµÀð »AzÉ £ÀqÉzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉìAiÀÄ DvÀ£À PÁ°£À eÉÆÃqÀuÉUÁV §¼À¸À¯ÁzÀ ¹ªÉÄAn£À UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀAvÀgÀzÀ JgÀqÀÄ aQvÉìUÀ¼À £ÀAvÀgÀªÀÇ vÉUÉAiÀįÁUÀzÉ gÉÆÃVAiÀÄÄ £ÉÆë¤AzÀ §gÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß qÁ|| ¥Ánî gÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ EzÀgÀ GZÀvÀ aQvÀìUÁUÉ vÁªÉà ªÀÄÄAzÁV ±À¸ÀÛç aQvÉì £ÉgÀªÉÃsÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¯ËQPÀvÉ ªÁå¥ÀPÀªÁVgÀĪÀ EA¢£À AiÀÄÄUÀzÀ°è qÁ|| ¥Ánî gÀÄ vÉÆÃjzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ PÁ¼ÀfAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¹ dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï UÀÄ®§UÁðzÀ CzsÀåPÀëgÀÄ gÀhiÁQgï ºÀĸÉãï qÁ|| ©.¹.¥Ánî jUÉ ¸À£Áä£À ªÀiÁrzÉ. F ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è dªÀiÁCvï £À ¸ÉêÁ «¨sÁUÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð £À¹ÃgÀÄ¢ÝãÀ ªÀÄvÀÄÛ JZï.Dgï.J¸ï. £À ªÀ®AiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ C§Äݯï RzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. qÁ|| ©.¹ ¥ÁnîgÀ£ÀÄß dªÀiÁCvï ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀPÁÌV n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÃf£À ªÀÄĤÃgÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


 Veteran Orthopaedist of the city, Dr. B C Patil, Professor at Basaveswar Hospital, was felicitated recently by Jamat e Islami Hind Gulbarga for his selfless services. The doctor, who is known for his ability to cope with the challenging surgeries in the city, has also been a doctor of kind- heartedness, especially towards the poor. Along with his contribution  towards the downtrodden meritorious students, some of whom he has been adopting to give higher education, he has been extending his services, many a times free of cost, in the medical field to the poor section of the society over the years.

 Identifying his services at Killari, Gujrat, where he had risked his life to serve the earthquake hit people as a doctor during the 90s, an NGO the Humanitarian Relief Society formed by Jamaat e Islami Hind Karnataka, had invited him to deliver a lecture on Disaster Management. Impressed by his talk and erudition on orthopedics, the Social Service Unit of the Jamaat e Islami Hind Gulbarga took a poor patient, by name Syed Iqbal, for his advice to operate his left thigh, to remove the remaining beads used to join his broken bone 4 years ago by another surgeon which had almost made him limb with much pain and puss oozing out. Commending the services of the Jamaat the humane doctor, a quintessence of communal harmony, offered to conduct surgery by himself, free of cost. In these days where free operations are sour grapes for the poor, the doctor’s assurance of a costly operation astonished the people who had approached him.
 Though being tightly scheduled, the doctor kept his words. The much challenging operation took place at the Basaveswar Hospital recently where 4 beads were removed successfully to the respite of the poor patient.
Zakir Hussain , The President of Jamaat e Islami Hind, Gulbarga, Abdul Qader the Zonal Leader, Humanitarian Relief Society, Md Naseeruddin, the Secretary of Social Service Unit of the JIH commended Dr. Patil for his selfless service towards humanity. They also extended their regards to Mr. Muneer of Tippu Sultan Hospital for introducing Dr. Patil.

ڈاکٹر بی سی پاٹل کو ان کی خدامت کے لئے جماعت اسلامی ہند گلبرگی کی جانب سے اعزاز


شہر کے ایک غریب نوجون سید اقبال ، جو کے چند سال پہلے پیر کے آپریشن کے دوران نصب کئے گئے سمنٹ کی گولیوں کو بعد میں دو آریشن کے باوجود نہ نکالے جانے کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھے۔ غریب ہونے کی وجہ سے وہ مزید آپریشن کرنے کے موقف میں نہیں تھے۔ جماعت اسلامی ہند گلبرگہ کے خدمت خلق کوجب اس کا علم ہوا تو ڈاکٹر بی سی پاٹل جو کہ جماعت کے شعبہ ہومیانٹیرین رلیف سوسایٹی کے ایک پروگرام میں ڈساسٹر میانیمنٹ پر اظہار خیال کیا تھا، سے ربط کیا گیا تو وہ بڑی خوشی سے اپنی خدمات پیش کئے اور شہر کے بسویشور ہاسپٹل میں بغیر کسی معاوزہ کے کامیاب آپریشن کے ذریعہ مریض کے پیر میں پھنسے سمنٹ کی گولیوں کو نکالا۔ جس کی وجہ سے مریض کی تکیلف کو کم کرنے کا باعث ہوا۔ ڈاکٹر موصوف نے گجرات کیکلاری میں ہوئے زلزلہ کو موقع پر بھی خدمات انجام دئے ہیں اور شہر میں کئی ایک خدمت خلق کی تنظیموں کے ساتھ جوڑ کر انسانی ہمددری کامظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں خدامات کی ستائش کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ڈاکٹر موصوف کو اعزاز کیا گیا۔ ذاکر حسین، امیر مقامی، محمد نصیر الدین ، ناظم شعہ خدمت خلق اور ایچ آر ایس کے زونل لیڈر محمد عبدالقادر، محمد اقبال علی اور ٹیپو سلطان یونانی کالج کے منیر اس موقع پر موجود تھے۔ 


No comments:

Post a Comment