Tuesday, November 26, 2013

Concluding ProgramUÀÄ®âUÁð zÀ°è ±ÁAwUÁV ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À
¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¸ÁzsÀå

¸ÀªÀiÁd PÀlÄÖªÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÀªÀiÁd MqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹®è JAzÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ UÀÄ®âUÁðzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉÆAqÀ §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¸ÀzÀ¸Àå ªÀÄĺÀªÀÄäzï E¸ÁíPï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ.

DªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï ªÀw¬ÄAzÀ 1988 gÀ°è ¸Áܦ¸À¯ÁzÀ F PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ E¸ÁèA zsÀªÀÄðzsÀ £ÉÊd ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÀºÀ¨Á¼Éé PÉÆêÀÄÄ ¸ËºÁzsÀð £É¯É¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÉ JAzÀgÀÄ.

zÉñÀzÀ°è EAzÀÄ ¸ÀAWÀµÀðªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁ±ÀðtªÁVzÉ. PÉÆêÀÄÄ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ §¯ÁqsÀåªÁUÀÄwÛªÉ. EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ MAzÁV ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ J®ègÀ PÀvÀðªÀå. F ¤nÖ£À°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ CPÀëgÀ eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖwÛzÉ.

E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ wgÀļÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉ PÀÄjvÀÄ EvÀgÀ zsÀªÀÄðzÀªÀjUÉ PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¢ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÁµÁAvÀj¹ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ d£ÀvÉUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ §ÈºÀvï PÁAiÀÄð ªÀiÁrzÉ JAzÀgÀÄ.

ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV §AzÀAvÀºÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï qÁ| «PÀæA «¸Áf ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ zsÀªÀÄðzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼À §UÉÎ w½zÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ ºÉÆgÀvÀÄ «ZÁgÀUÀ¼À®è, UÀA©üÃgÀ «ZÁgÀ, ±ÉÆÃzÀ £ÀqɹzÁUÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ¥ÀjªÀwð¸À®Ä ¸ÁzsÀå JAzÀgÀÄ. ¸Á»vÀÛ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ £ÉÆÃr, ªÀiÁ£À«ÃAiÀĪÁV §zÀÄPÀ®Ä w½¸À¨ÉÃPÀÄ. ±ÉæõÀ× aAvÀ£É, ±ÉæõÀ× §gÀºÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À §zÀÄPÀ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß CxÉÊð¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀjªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á»vÀåzÀ GzÉÝñÀªÁVzÉ JªÀÄzÀgÀÄ.

¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É JA§ÄzÀÄ £ÀA©PÉ ªÉÄÃ¯É DzsÁgÀªÁVzÉ. ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ±ÁAw, zsÀªÀÄð «±ÉèõÀuÉ, ¦æÃw¬ÄAzÀ ¨Á®ÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¹zÁÝAvÀªÁVzÉ JAzÀÄ »jAiÀÄ ¸Á»w ¥ÉÆæÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀĵÀÖV ºÉýzÀgÀÄ.

J¯Áè zsÀªÀÄðUÀ¼À ¸ÁgÀ MAzÉà DVzÀÄÝ ¸Á»vÀÛAiÀÄ J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À ¸ÀgÀ¸ÀªÀwAiÀiÁVzÉ. £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀV£À w½ªÀ½PÉUÉ zÁ¸ÀgÁUÀÄwÛzÀÄÝ M¼ÀV£À w½ªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉêÉ. »ÃUÁV ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

¤eÁªÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ªÀÄĹèA ªÀÄvÀÄÛ »AzÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÀtÄÚUÀ¯ÁVzÀݪÀÅ. »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ ¤eÁªÀÄgÀÄ ¢Ã¥À ºÉÆwÛ¸À®Ä JuÉß PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C®èzÉ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁµÉ ±ÀPÀëtPÉÌ ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀÄvÀÛ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ JAzÀgÀÄ. GzÀÄð ¨sÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄĹèA ¨ÁµÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÄà. ¨sÀµÉUÉ AiÀiÁªÀ eÁwAiÀÄÆ E®è. DzÀgÉ »AzÀÄ-ªÀÄĹèAgÀ°è ¨ÉÃzÀ¨sÁªÀ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉøÀgÀzÀ «µÀAiÀÄ JAzÀgÀÄ.

gÀhÄÄ®áPÁgÀ C° AiÀĪÀgÀ PÀÄgï D£ï ¥ÀoÀt ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀäzÀ°è f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀ ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§zÀįï SÁzÀgÀ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁrzÀgÀÄ. ¨Á¨Á ¸ÁºÉç ºÀÄAqÉPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉî, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, dªÀiÁCvÉ E¸Áè«Ä »Azï ¸ÁܤÃAiÀÄ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀhÄQgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÉâPÉ ªÉÄÃ¯É G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄالہی ہدایت پر مبنی لٹریچر سے ہی معاشرہ میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے:محمداسحاق منگلور
شانتی پرکاشنہ کے اختتامی پروگرام سے وسنت کشٹگی ، وکرم وساجی اور محمد عبدالقادر کا خطاب


شانتی پرکاشنہ کی جانب سے گزشتہ پچیس سالوں میں شائع کئے گئے 250 کتابوں میں سے ایک بھی لٹریچر مشاعرہ میں بگاڑ و انتشار پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے ذریعہ رواداری کی فضاء پروان چڑی ہے۔ ان خیالات کو محمد اسحاق پتور، رکن شانتی پرکاشنہ منگلور نے شہر کے کنڑا بھون میں ایک ہفتہ سے چلے آرہے عظیم کتب میلے کے اختتامی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہ کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی جانب سے شائع ہونے والے لٹریچر کی بنیاد وہاں کے کسیذمہ دار یا کسی شخصیت کی سونچ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ خدائی ہدایات جو قرآن مجید ، حدیث و سیرت رسول ﷺ کی شکل میں ہیں کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک امن، رواداری بھائی چارہ ، حقوق انسانی کا علم بردار دین ہے لہذا اس کی بنیاد پر تیار ہونے والے لٹریچر میں یہی اقدار ہونی چاہئے اور شانتی پرکاشنہ انہیں تعلیمات کو عام کرنے میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ نے کہاکہ اس کی سب میں بڑی خدمت یہی رہی ہے کہ کنڑا عوام کو اللہ کے کلام کا تعارف اس کے ترجمعہ و تفسیر کا کنڑا زبان میں پیش کرتے ہوئے کیا۔ لٹریچر کے ذریعہ سماج میں مثبت تبدیلی لائی جاسکتی ہے کی زبردست تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسی وقت ممکن ہے جب کی اس کی بنیاد کسی انسان کی سونچ نہیں ہونا چاہئے۔ اس کی سونچ میں انتشار ہوسکتا ہے اور اس میں رواداری ہمیشہ رہنا ناممکن ہے۔ اسحاق پتور نے کہا کہ جب تک لٹریچر کی بنیاد دین نہیں ہوتا وہ پاکیزہ اور اخلاق پر مبنی نہیں ہوسکتا ۔ اور دین بھی وہ ہو جو خدا کا خوف انسان نے اندر پیدا کرے اور اسی کی رہنمائی میں وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے آمدہ ہوجائے۔ سماج انسانوں سے بنتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کا ایک ایک فرد اپنا تذکیہ کرے اور اس کی بنیاد خدا کو خوف ہو اور آخرت کی جوابدہی کا احساس ہو۔ اسی طرح کا لٹریچر سماج میں اصلاح کا کام کرسکتا ہے۔ اسی لئے شانتی پرکاشنہ نے اسی مقصد کو لیکر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے ہے اور یہی نتیجہ ہے کہ ریاست کے مذہبی رہنماؤں و اہل علم حلقہ میں زبردست خراج تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔
پروگرام میں شہر کی بزرگ ومعروف کنڑا ادیب شخصیت وسنت کشٹگی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لٹریچر، امن اور اصلاح معاشرہ ان تینوں کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ امن کے قیام اور اصلاح معاشرہ کے لئے بہترین ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی خدمت شانتی پرکاشنہ کر رہا ہے۔ اس کے ذریعہ سے شائع ہونے والے لٹریچر سے میں خود بھی متاثر ہوا ہوں۔ اس کے ذریعہ یہ پیغام لوگوں کو ضرورمل رہا کہ مسلمان بھارت کے ہی ہیں اور اسی سے ان کا تعلق رہا ہے اور رہے گا۔حیدرآباد نظام کے دور حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے وسنت کشٹگی نے کہا کہ نظام کے حکومت میں ہی مادری زبان میں بنیادی تعلیم کو لاظم کیا گیا تھا اور اسی کی تکمیل کے لئے کنڑا اسکول کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تھا۔ اور کہا کہ نظام کے لئے ہندو اور مسلمان اس کی دو انکھوں کی طرح تھے۔ گلبرگہ سینٹرل یونورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر وکرم وساجی اپنے خطاب میں کہا کہ دستور ہند کے مقدمہ میں ہی جو باتیں ہیں ان کے ذریعہ سے معاشرہ میں امن کے قیام کیبنیادیں ملتی ہیں۔ مختلف مذاہب و فلسفوں کی روشنی میں اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ لٹریچر معاشرہ میں اصلاحات لانے کا موثر ذریعہ ہے۔


No comments:

Post a Comment