Monday, November 25, 2013

Lecture by Dr Kashinath Ambalgi


ªÀå«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄgÀĪÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀ£É CªÀ±ÀåPÀ

¢£ÁAPÀ 11.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ|| PÁ²£ÁxÀ CA§®V, ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), »A¢ «¨sÁUÀ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁ央AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ PÀ¼ÉzÀ 25 ªÀµÀðUÀ¼À°è 250 PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ PÀÈwUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀé, KPÀvÉ ªÀÄvÀÆÛ ±ÁAwUÁV ºÉÆgÀvÀA¢gÀĪÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F PÁAiÀÄð CvÀåAvÀ ¥Àæ±ÀA±À¤ÃAiÀÄ. E¸ÁèA ªÀÄÄvÀÄÛ PÀÄgïD£À¤£À zÉÊ«PÀ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £Ár£À d£ÀvÉUÉ C¦ð¹ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉÆý¹zÉ JAzÀgÀÄ. gÁdåzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtågÀÄ, ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀévÀB ±Áw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ fêÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¥ÁgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjªÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ ªÉå«zsÀåªÀÄAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £Ár£À°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀÄvÁÛ CzÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃgÀzÉ zsÀªÀÄðzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà MvÁÛAiÀÄ«®è, ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß M¦ààzÁUÀ ¸ÀļÀÄî vÀ¤ßAvÁ£É zÀÆgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, M½vÀÄ PÉqÀÄPÀÄ ¸Àj¸ÀªÀiÁ£ÀgÀ®è PÉqÀÄPÀ£ÀÄß CvÀåAvÀ GvÀÛªÀÄ M½w¤AzÀ zÀÆjÃPÀj¹, CºÀAPÁjUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃr, PÁ«ÄðPÀ£À zÀÄrªÉÄ DvÀ£À ¨ÉªÀgÀÄ MtUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÀAiÉÄà ¤Ãr JA§ CªÀÄÆ®å «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß CzÀÄ vÀ£Àß PÀÈwUÀ¼À°è ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛzÉ JAzÀgÉ CzÀÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ ±ÁAwAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

²PÀët¢AzÀ CeÁУÀ vÉÆ®UÀÄvÀÛzÉ, ªÉÊZÁjPÀvÉ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ EA¢£À ¢£ÀzÀ°è ¸Á»vÀåAiÀÄ¢AzÀ «£Á±ÀªÀ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ PÉ®¸ÀªÁUÀÄwÛÛzÉ DzÀgÉ GvÀÛªÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áé¸ÀÜöå PÁ¥ÁqÀÄvÀÛzÉ JAzÀgÀÄ.


C®èªÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ gÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛ¥À ªÀiÁqÀÄvÀÛ CeÁУÀªÉA§ vÉÆnÖ®°è eÁУÀªÉA§ ²±ÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ®V¹ ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀĪÀ vÁ¬Ä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀjªÀvÀð£É PÁgÀtPÀvÀð¼ÁUÀÄvÁÛ¼É. DzÀÄzÀjAzÀ ¸Á»vÀåAiÀÄ¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. ¸ÀªÀÄeÁzÀ°è PÁtĪÀ ±ÉÆõÀuÉAiÀÄ£ÀÄß zÀÆjÃPÀj¸À®Ä eÁУÀ CªÀ±Àå JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ UËgÀªÁzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃt gÀªÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár GvÀÛªÀÄ ¸Á»vÀå¢AzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ªÁå¥ÀPÀUÉƽ¸À§ºÀÄzÁVzÉ. E¸Áè«Ä£À ªÀiË®åUÀ¼À£ÁßzsÀj¹zÀ UÀzÀå, ¥ÀzÀå £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÆæÃvÁ컸ÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À §UÉÎ EµÉÆÖAzÀÄ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀå«ªÉ JAzÁzÀgÉ d£ÀgÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀUÉÆÃUÀ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ f¯Áè PÉÃAzÀæUÀ¼À°è ªÁZÀ£Á®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÀA©ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ®, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÀhÄÄ°áPÁgÀ C° PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.


 بھارت جیسے تکثیری سماج میں رواداری کی تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہے

شانتی پرکاشنہ کے تحت منعقد لیکچر ، ڈاکٹر کاشی ناتھ امبلگی کا خطابگزشتہ 25 سالوں میں 250 سے زیادہ کتابوں کو شائع کرتے ہوئے سماج میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارہ وامن کے پیغام کو عام کرنے میں شانتی پرکاشنہ کی اپنی بیش بہا کوششیں غیر معلوملی اہمیت کی حامل ہیں۔ان خیالات کو کل بروز پیئر شام کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کی جانب سے منعقد کئے گئے کتب میلے کے تحت ہوے لکچر میں خطاب کرتے ہوئے گلبرگہ یونورسٹی کے ہندی ڈپارٹمنٹ کے موظف پروفیسر ڈاکٹر کاشنی ناتھ امبلگی نے کیا۔ آپ نے کہا مچھے یہ جان کر بڑا تعجب ہوا کہ آج کے اس دور میں اس کی ایک کتاب جس کا نام ہت ’ تپّو کلپنیگڑو‘ اب تک 64000کی تعداد میں چھپ کر ریاست کے عوام کی جانب سے پزیرائی حاصل کر چکی ہے۔ آپ نے کہا کہ قرآن اور اسلامی تعلیمات کو کنڑا زبان میں شائع کرکے کنڑا عوام تک پہنچانے کا یہ کام بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اس کے ذریعہ شانتی پرکاشنہ کنڑا زبان کو تخویت بخشی ہے۔ ڈاکٹر امبلگی نے کہا کہ اس کے لٹریچر میں مذہب میں زبردستی نہیں، حق جب آتا ہے تو باطل کو جانا ہی پڑھتا ہے، بھلائی برائی ایک جسیی نہیں ہیں تم برائی کو بہترین بھلائی سے دور کرو، تکبر نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دو جیسی تعلیمات یقیناًسماج میں بتری لاسکتی ہیں۔ یہ نماول باتیں ہیں۔ آپ نے کہا علم کے ذریعہ ہی جہالت کو دور کیا جاسکتا ہے اور اسی کے ذریعہ لوگ اصتحصال سے بچ سکتے ہیں۔ الم پربھو کے وچن کا حوالا دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ انکے لکھے ہوئے نظموں میں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اندھیرے جیسی جھولی میں اجالے نام کے بچے کو سلاکے ماں وید اور گیت کی تعلیم دیتی ہے تو سماج میں اصلاحات آتے ہیں۔ ادب بنانے و بگاڑنے دونوں کام کرسکتا ہے لیکن ایک مثبت اداب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج کی برائیوں کو دیکھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کہ کوئی بھی اچھا کام ہونے نہیں دیا جاتا شیطان و بُرے لوگ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں لیکن بہر حال ادیب حضرات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ڈت کر ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔

پروگرام کا آغاز ذولفقار علی کی تلاوت و کنڑا ترجمانی سے ہوا۔ لکچر کی صدارت کرتے ہوئے اپا راؤ اکونی، صدر استقبالیہ کمیٹی نے کہا کہ آج اسلامی تعلیمات کو بنیادبنا کر نظم، شاعری، ناول جیسی کتابیں کنڑا زبان میں تیار کرنے کی ضرورت ہے اور کہا کہ جب شانتی پرکاشنہ کی جانب سے اتنی بڑی تعداد میں کتابیں شائع ہوچکی ہیں تو ان سے بھر پور استفادہ کرنے کے لئے عوامی لائبرئری کا قیام ہر ضلع میں ہونا چاہئے۔ 
پروگرام میں سنجے ماکل، ذاکر حسین، مستان برادار، محمد عبدالقادر و دیگر شریک تھے۔

No comments:

Post a Comment