Monday, November 25, 2013

Publishing Quran, Hadees & other Islamic literature in Kannada is great Service to Kannadigas


PÀÄgïD£ï, ºÀ¢Ã¸ï, ¥ÀæªÁ¢ fêÀ£ÀzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀ£ÀßrUÉjUÉ ªÀiÁrgÀĪÀzÀÄ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ C¨sÀÆvÀ¥ÀƪÀð ¸ÉêÉ, UÀÄ®âUÁð zÀ°è gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ

1988gÀ°è ¸ÁÜ¥À£ÉUÉÆAqÀ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ G£ÀßvÀ £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀļÀî PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèªÀiï ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÁzsÀjvÀ ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¢ PÀ£ÀßrUÀgÀ CzÀÄãvÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀÄ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV K¥Àðr¸Á®zÀ §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ CzsÀÄPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ ºÁUÀÄ f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw CzsÀÄPÀëgÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄðzÀ ªÀiË°PÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, EAvÀºÀÄzÀgÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ vÀ£Àß ¸Á»vÀå¢AzÀ PÉêÀ® ªÀÄĹèªÉÄÃvÀgÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è GzÀÄ𠧮èzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀ£ÁðlPÀ, ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄĹèªÀÄgÀÄ vÀªÀÄä zsÀªÀÄðzÀ £ÉÊd wgÀļÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ CzÀgÀAvÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÀPÀªÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁd PÀlÄÖªÀ, ¨sÁævÀÈvÀé ¨É¼É¸Àħ, ¦æÃw, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ±ÁAw ºÀgÀqÀĪÀ ¸Á»vÀå ªÁVzÉ DzÀÄzÀjAzÀ F £Ár£À zsÁ«ÄðPÀ ¸Áé«ÄÃfUÀ¼ÀÄ, »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß PÉÆAqÁrzÀÝ®èzÉ CªÀgÀ fêÀ£À EzÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀªÁVzÉ JA¢zÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è EzÀgÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAqÀÄ N¢ EzÀgÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀÄ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

§ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß G¸ÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè G¸ÀÄÛªÁj ªÀÄAwæ RªÀÄgÀįï E¸ÁèªÀiï gÀªÀgÀÄ ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ EµÉÆÖAqÀÄ qÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸Á»vÀå gÀa¹ PÀ£ÀßrUÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÝPÁÌV CzÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¹zÀgÀÄ. PÀÄgïD£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁ¢ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁµÉAiÀÄ°è C£ÀĪÁ¢¹ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ E¸ÁèªÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀAvÁVzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ EA¢£À £ÀªÀ ¦Ã½UÉAiÀÄ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä EAvÀºÀ ¸Á»vÀå¢AzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

ªÀiÁf ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁzÀ ªÉÊd£ÁxÀ ¥Ánî ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjªÀ, ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß PÀzÀ®ÄªÀ, C£ÉÊwPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ ¸Á»vÀå ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀļÀî, ¸ËºÁzÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀvÀézÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Á»vÀå gÀa¹ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À CªÀÄÆ®å ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄĪÀÄäzï jhÄAiÀiÁG¯Áè, gÁµÀÖçªÀÅ ¸ÁévÀAvÀæ ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ GzÀ㫹zÀ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ DzsÁgÀzÀ°è gÁdåUÀ¼À ¥ÀÄ£À«ðAUÀqÀ£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ©gÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÆjÃPÀj¸À®Ä ºÁUÀÄ zsÀªÀÄðzÀ £ÉÊd CxÀð ºÁUÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß d£À¸ÁªÀiÁ£ÀåjUÉ w½AiÀÄĪÀAvÁUÀ®Ä 1988 gÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÉA§ ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ E¸ÁäªÀiï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèèªÀÄgÀ §UÉÎ d£À ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è GzÀ㫹zÀ vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, E¸Áä«Ä£À eÁUÀwPÀ ªÀiË®åUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ £Ár£À d£ÀvÉUÉ CªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À ªÀiÁqÀÄwÛzÉ JAzÀgÀÄ.

F ¸ÀAzÀA¨sÀzÀ°è vÀ¦üíêÀÄįï PÀÄgïD£ï ¨sÁUÀ 1 ªÀÄvÀÄÛ 2, ±À©âÃgÀ dªÀÄC gÀ PÀÈwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ “AiÀıÀ¹éà fêÀ£À” ºÁUÀÄ ²æà ®QëöäãÁgÁAiÀÄtgÀ »A¢ PÀÈwAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ “E¸ÁèªÀiï ¨sÀAiÉÆÃvÁàzÀ£ÉAiÀÄ zsÀªÀÄðªÀ®è” ªÀÄÄRå CwyUÀ½AzÀ ©qÀÄUÀqÀªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

¸ÉÊAiÀÄzï ¸À¯ÁªÀÄįÁè ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀ®AiÀÄ ¸ÀAZÁ®PÀgÀ PÀÄgïD£ï ¥ÀoÀt ºÁUÀÄ ¨Á¨Á ¸ÁºÉç ºÀÄAqÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ¢AzÀ DgÀA¨sÀªÁzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¥ÀæzÀ±ÀtzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÄ ªÉâPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄUÀÞ PÀAoÀ ¢AzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉÆAqÁrzÀgÀÄ.


 شانتی پرکاشنہ کی جانب سے قرآن ، حدیث و سیرت رسول ﷺ کنڑا عوام کے لئے پیش کرنا عظیم       کانامہ  25 سالہ تقاریب کے افتتاحی پروگرام سے قمر ااسلام، ویجناتھ پاٹل، اپا راؤ اکونی اور    محمد ضیاء اللہ کا خطاب      1988
 میں قائم ہوئے شانتی پرکاشنہ نے کنڑا عوام کو اعلی اقدار پرمبنی لٹریچر کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجیدکا ترجمہ و تفسیر، نبی کریم ﷺ : حیات و پیغام، آپ ﷺ کی احادیث پر مشتمل کتب کو تیار کرتے ہوئے ریاست کرناٹک کی بیش بہا خدمت کرتا آرہا ہے۔ ان خیالات کو اپا راؤ اکونی، معظف جائنٹ سیکرٹری، محکمہ نشر و اشاعت حکومت کرناٹک و ضلعی صدر استقبالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ 25 سالہ تقاریب نے آج شانتی پر کاشنہ کی جانب سے کنڑا بھون میں منعقد ہوئے ایک عظیم الشان جلسہ افتتاحی میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ کسی بھی مذہب کی اچھی باتوں کو سارے انسانوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے میں شانتی پرکاشنہ نے اسلام سے تعلق رکھنے والے لٹریچر کو تیار کرکے نہ صرف غیر مسلم عوام بلکہ وہ مسلمان جو ممبئی کرناٹک، قدیم میسور اسٹیٹ و ساحلی علاقہ میں رہتے ہیں جن کو اردو سے زیادہ کنڑا زیادا اچھی آتی ہے ان کے عقیدہ پر چلنے کے لئے آسانیاں فراہم کی ہیں ۔ آپ نے کہا کہ شانتی پرکاشنہ کا لٹریچر مثبت،تعمیری اور بھائی چارے کو فروغ دینے والا۔ آپ نے 
عوام سے اپیل کی کہ اس نمائش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کتابیں خرید کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ 


کنڑا بھون میں منعقد کی گئی عظیم الشان کتب نمائش کاافتتاح کرتے ہوئے قمر ااسلام، وزیر برائے اقلیتی بہبود، حج و وقف حکومت کاناٹک نے شانتی پرکاشنہ کو اس عظیم کام کو انجام دینے کے لئے مبارکباد دی اور کہا کہ آج بہت سارے لٹریچر شائع ہورہے ہیں لیکن عوام کو انکی زبان میں اللہ و رسول کی باتیں پہنچانے کا کام شانتی پرکاشنہ نے کیا ہے۔ آج جہاں پر نئی نسل کو انگریزی تعلیم دی جارہے وہیں پر دین و اخلاق کی باتوں کو سمجھانا بہت ضروری ہوگیا ہے۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند کی کوششوں میں اپاراؤ اکونی و دیگرکو اس کار خیر میں بھر پور تعاون دیدنے کی ستائش کی اور کہا کہ اس سے آپسی تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور اس پیغام کو اوروں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔

سابق وزیر ویجناتھ پاٹل اپنے خطاب میں کہا کہ آج جب کہ معاشرہ میں انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والا لٹریچر منظم طور پر تیار کیا جارہا ہے ، شناتی پرکاشنہ شانتی کے پیغام والا لٹریچر تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ لٹریچر کے ذریعہ جہاں پر برائیاں پھیلانے کا کام کیا جارہا ہے وہیں پر شانتی پرکاشنہ اسی لٹریچر کے ذریعہ آپسی بھائی چارہ، اخلاق پر مبنی لٹریچر فراہم کررہا ہے۔ 

افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے محمد ضیاء اللہ ، رکن شانتی پرکاشنہ 25 سالہ تقاریب کمیٹی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد پورے ملک میں فسادوں کا سلسلہ چل پڑھا اور لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تشکیل ہوئی اور مذہب کا صحح تصور نہ ہونے کہ وجہ سے اور عام آدمی کی روز مرہ زندگی و اس کے طور طریقوں کو ہی اس کی مذہبی تعلیم قراردئے جانے والے دور میں شانتی پرکاشنہ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ آپ نے کہا کہ اپنے لٹریچر کے ذریعہ اس نے اسلام ، مسلمانوں کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے لے کر اس کے اعلیٰ اقدار پر مبنی تعلمات کو کنڑا عوام کے لئے پیش کرتا آرہا ہے۔ جس وقت ہندو مسلم فسادات کا دور دورہ تھا اس وقت مذہبی رواداری اور اخلاق نامی کتابچہ اور جب مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے کی ناپاک کوشش کی گئی تو شانتی پرکاشنہ نے مذہب اور دہشت گردی کے عنوانات پر کتابیں شائع کرتے ہوئے عوام میں ان امور کے ضمن میں پائی جانے والی ٖغلط فہمیوں کو دور کیا اور رواداری کے ماحول کو قائم و دائم رکھنے میں اپنا رول ادا کیا اور کرتا آرہا ہے۔ ریاست کرناٹک کی عظیم مذہبی و ادیب حستیوں سے سبردست پزیرائی حاصل کرتے ہوئے اس نے اب تک 250 سے زیادہ کتابیں شائع کرکے ریاست کرناٹک کی کنڑا عوام کی بے لوث خدمت کرتے آرہا ہے۔

پروگرام کا آغاز سید سلام اللہ ، معاون ناظم علاقہ جماعت اسلامی ہند علاقہ گلبرگہ کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ بابا صاحب ہنڈیکر اس کی کنڑا میں ترجمانی پیش کی۔ محمد عبدالقادر نے کلمات تشکر پیش کیا۔ اس موقع پر سید ابوالاعلی مودودی کی شہر آفاق تفسیر تفہیم القرآن کی پہلی دو جلدیں جو کنڑا میں ترجمعہ کی گئی ہیں کا اور محمد بشیرجمعہ کی کتاب ’ شاہ راہ زندگی پر کامیابی کا صفر‘ کا کنڑا ترجمہ ’’یشسوی جیونہ ‘‘ اور شری سوامی لکشمی ناراین کی ہندی کتاب ’ اسلام آتنک یا آدرش‘ کا کنڑا ترجمعہ’ا سلام بھیوتپادنیا دھرمہ ولّا‘کا اجراء مہمانان خصوصی کے پاتھوں عمل میں لایا گیا۔

کثیر تعداد میں شریک ہوئے اس پروگرام میں برادران وطن کی بڑی تعداد شریک رہی اور اس طرح کے پراگراموں کو سراہتے ہوئے بار بار کرنے کا مطالبہ کیا۔


No comments:

Post a Comment