Monday, November 25, 2013

Shanthi Prakashana Silver Jubilee Campaign in Gulbarga


Shanthi Prakashana Silver Jubilee Campaign in Gulbarga organized in Gulbarga from 10th to 17th Novenber 2013

The Venue : Kannada Bhavan, near Sradar Vallabhai Patel Circle(Timmapuri Circle)

Reception Committee Comprised of 
UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw:
 UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ
²æà C¥Áà gÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ,
dAn ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), ªÁvÁð & ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ

¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ
²æÃ. ªÀÄ»¥Á®gÉrØ ªÀÄÄ£ÀÆßgï,
CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, UÀÄ®âUÁð

²æÃ. ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ¯ï,
CzsÀåPÀëgÀÄ, «±Àé °AUÁAiÀÄvÀ ªÀĺÁ¸À¨sÀ, UÀÄ®âUÁð.

²æÃ. Dgï.¹.WÁ¼É,
CzsÀåPÀëgÀÄ, gÁdå ºÀlUÁgÀ(²ªÁZÀgÀ) ¸ÀªÀiÁd, UÀÄ®âUÁð

²æÃ. §¸ÀÀtÚ ¹AUÉ,
ªÀQîgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁð.

²æÃ. ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆqÀªÀĤ,
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥ÀwæPÉ, UÀÄ®âUÁð.

²æÃ. «±ÀégÁzsÀå ¸ÀvÀåA¥ÉÃl,
¸Á»wUÀ¼ÀÄ, ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ.

d|| ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉî,
¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁð.

d|| ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ,
¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁð.

d|| ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁ¢gï,
¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ, UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw

No comments:

Post a Comment