Tuesday, November 26, 2013

Lecture by Sanjay Maakal

    §¸ÀªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ½è ¸ÁªÀÄåvÉ EzÉ  ¸ÀAdAiÀiï ªÀiÁPÀ¯ï
¢£ÁAPÀ 14.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ¯ï, CzsÀåPÀëgÀÄ, «±Àé °AUÁAiÀÄvÀ ªÀĺÁ ¸À¨sÀ UÀÄ®âUÁð ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ±ÁªÀÄw ¥ÀæPÁ±À£ÀªÀÅ DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀPÀÌ ¸À©ü£ÀAzÀ£É ¸À°è¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ E¸Áè«Ä£À £ÉÊd ¨ÉÆÃzsÀ£UÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄPÁÌV ±À£ÀåªÁzÀUÀ£ÀÄß C¥Àð¹zÀgÀÄ.
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÀAiÀÄÄ ¥ÀæaãÀ ¨sÁµÉUÀ¼À¯ÉÆèAzÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è J¯Áè zsÀªÀÄðzÀ ¸Á»vÀå«vÀÄÛ, E¸Áè«Ä£À ¸Á»vÀå PÉÆqÀĪÀ dªÁ¨ÁÝj ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À ºÉÆwÛzÉ JAzÀgÀÄ.
¸ÀªÀiÁdzÀ°è PÀAzÀPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃqÀĪÀ EAzÀ£À AiÀÄÄUÀzÀ°è EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA§ÄªÀ PÉ®¸À ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£À vÀ£Àß ºÉÆwÛUÉUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÉ ºÁUÀÄ EzÀgÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀæPÁ²vÀUÉÆAqÀ “vÀ¥ÀÄà PÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ” ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ E¸ÁèAE£À §UÉÎ £À£Àß ªÀÄ£ÀzÀ°ègÀ UÉÆAzÀ®UÀ¼ÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁVªÉ JAzÀgÀÄ.
ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è §¸ÀªÀt£ÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸Áè«Ä£À ¨ÉÆzsÀ£ÉUÀ°è ¸ÁªÀÄåvÉ EzÉ. KPÀzÉêÉÇÃ¥Á¸À£É EªÉgÀqÀzÀ wgÀļÁVzÉ JAzÀgÀÄ. AiÀiÁªÀ jÃwAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛUÉ E§âgÀÄ vÀAzÉAiÀiÁUÀ°PÉÌ ¸ÁzsÀå«®è F ¯ÉÆÃPÀPÉÌ KPÉÊPÀ ¸ÀȶÖPÀvÀð¤zÁÝ£É JAzÀ CªÀgÀÄ ¥ÁæxÀð£Á «zsÁ£ÀUÀ¼À°è ªÀåvÁå¸À«zÀÝgÀÆ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À°è ªÀåvÀå±À«®èªÉAzÀgÀÄ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥ÀvÀæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²æà ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆqÀتÀĤ ªÀiÁvÀ£Ár ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À £Ár£À°è ««zsÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÉ JAzÀgÀÄ
G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAa ¸ÁgÀA¨sÀ §¼ÀUÀzÀªÀjAzÀ “¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁªÀÅ” £ÁlPÀ ¥ÀzÀ±Àð£À £ÀqɬÄvÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. gÀhÄÄ°áPÁgÀ C° PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.

اسلام اور بسویشور کی تعلیمات میں یکسانی پائی جاتی ہے

شانتی پرکاشنہ کے لکچر سیریز میں سنجے ماکل کا خطاب

شانتی پرکاشنہ اس بات کے لئے مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے کنڑا عوام کی خدمت میں اپنے 25 سال پورے کئے اور میں اس کا اس لئے مشکور ہوں کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کا صحح تعارف کرایا۔ ان خیالات کو سنجے ماکل نے کل بروز جمعرات کو کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کے 25 سالہ تقاریب کے ضمن میں منعقد کئے گئے لکچر میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ کنڑا ایک قدیم زبان ہے جس میں تمام مذاہب ہندو، بودھ، جین، عسائی کی تعلیمات پر مشتمل لٹریچر موجود تھا اسلامی تعلیمات کا لٹریچر فراہم کرنے کی ذمہ داری شانتی پرکاشنہ نے لیا ہے۔ سماج میں دراڑیں پیدا کرنے والے اس دور میں ان کو دور کرنے کا کام اس نے کیا ہے۔ اس کی جانب سے چھپی ایک کتاب ’تپّو کلپنیگڑو‘کے مطالعہ سے اسلام کے ضمن میں میرے دل میں جو بھی غلط فہمیاں تھیں وہ تمام دور ہوچکی ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ یہ سچی ہیں۔ آپ نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ بسویشور اور اسلام توحید کی تعلیمات میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ عبادتوں کے طریقہ الگ ہونے کے باوجود ان کے اصولوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ آپ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح کسی فرد کے دو باپ نہیں ہوسکتے اسی طرح اس کائنات کے کئی خدا نہیں ہوسکتے۔ 
پروگرام کی صدرات کرتے ہوئے نرپہ تنگااخبار کے ایڈیٹر و رکن ضلعی استقبالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ شو رایا دوڈمنی نے کہا کہ شانی پرکاشنہ ایک عظیم خدمت کرتے ہوئے ریاست میں رواداری کے ماحول کو پروان چڑھا رہا ہے۔ میں اس کی خدمات کی ستائش کرتا ہوں۔
اس کے بعد’ سنچی سارمبھ ‘ کی جانب سے ’ سنمانیہ سچیورہ ساؤ(معزز قزیر کی موت)‘عنوان پر ایک ڈرامہ پیش کیا گیا جس میں موجودہ سیاسی حالات اور سیاستدوانوں کے کردار کو پیش کیا گیا۔

No comments:

Post a Comment