Tuesday, November 26, 2013

Shanthi Prakashana Silver Jubilee Celebrations at Gulbarga: A Review


UÀÄ®âUÁðzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁºÀV UÀÄ®âUÁðzÀ°è ¢£ÁAPÀ £ÀªÉA§gï 10-17 gÀªÀgÀUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è §ÈºÀvï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ PÁAiÀÄðPÀæªÀļÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. GzÀÄð ¥ÀæZÀ°vÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèAgÀ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ«®èzÀAvÀºÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁzÀ F ªÉÄüÀªÀ£ÀÄß ¨sÉÃn ¤ÃrzÀªÀgÀ°è §ºÀÄvÉÃPÀ zÉñÀ¨ÁAzsÀªÀgÀÄ. ªÀÄ»¼É, ªÀÄPÀ̼ÀÄ »jAiÀÄgÀÄ ªÀÄ¥Àæw¢£À CZÀÄÑPÀmÁÖV, DPÀ±ÀðPÀªÁV ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÀÌlÖ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV £ÉÆÃr, N¢ vÀªÀÄUÉ »r¹zÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ Rjâ¹zÀgÀÄ.

¸À¨sÁAUÀtzÀ°è E¸ÁèA ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ §UÉÎ gÁdåzÀ zsÁ«ÄðPÀ UÀtågÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ¸Á»wUÀ¼À ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ avÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæw©A©¹gÀĪÀÅzÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ zsÉåÃAiÉÆÃzÉñÀ CjAiÀÄÄAvÁ¬ÄvÀÄ. EAvÀºÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀÞ PÀAoÀ¢AzÀ ºÉÆUÀ½zÀgÀÄ.
¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ°è vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä EqÀ¯ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ºÀ®ªÁgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄvÀÛ ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F PÉÆqÀÄUÉ CzÀÄâvÀªÁVzÉ. EzÀjAzÀ E¸ÁèA w½AiÀÄ®Ä d£ÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ n¥Ààt §gÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è EAvÀºÀ ªÉÄüÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw vÁ®ÆQ£À°è DAiÉÆÃf¸À®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ.

¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ GzÁÏl£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÀÄÌ ªÀÄÄAZÉ £ÀUÀgÀzÀ «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀ¢AzÀ MAzÀÄ ±ÁAw gÁåj¬ÄAzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ DAiÉÆÃf¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀgÀzÁgÀ ªÀ®è¨sÁ¬Ä ªÀÈvÀÝ §½ ªÁºÀ£À NqÁlPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀzÀAvÉ PÉ® PÁ® ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀgÀ¥À½ ¤«Äð¹ ±ÁAw ¸ÀAzÉñÀ ¸ÁgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÁéUÀvÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzÀåPÀëgÁzÀ C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è dgÀÄVzÀ F gÁå°AiÀÄ°è £ÀÆgÁgÀÄ d£À ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àæw¢£À ¸ÀAeÉ UÀÄ®âUÁð «±Àé«zÁå®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ¨ÉÆÃzsÀPÀgÀ G¥À£Áå¸À K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¢£À PÀ£ÀßqÀ PÀ«UÉÆÃ¶× K¥Àðr¸À¯ÁUÁ CzÀgÀ°è 18 d£À PÀ« ªÀÄvÀÄÛ PÀ«AiÀÄwæAiÀÄgÀÄ ±ÁAw, ¸ÀºÀ¨Á¼Éé, ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå, ¸Á»vÀå, ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À EvÁå¢ «µÀAiÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CZÀÄÑPÀmÁÖV §gÉzÀ vÀªÀÄä PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÄß N¢ ºÉüÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀ®èt¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà E£ÉÆßAzÀÄ ¢£À GzÀÄð PÀ« UÉÆõÀ× ¸ÀºÀ K¥Àðr¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀÄ®âUÁðzÀ ¸ÀAa ¸ÁgÀA¨sÀ §¼ÀUÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ¨sÀæµÁÖZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ  CzÀjAzÀÄmÁUÀÄwÛgÀĪÀ CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀĪÀ MAzÀÄ £ÁlPÀ “ ¸À£Áä£Àå ¸ÀaªÀgÀ ¸ÁªÀÅ” ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÄ £ÉÆç®ð PÁ¯ÉÃdÄ «zÁåyðUÀ½AzÀ “ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ¦qÀÄUÀÄ” JA§ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¥ÀæzÀ²ð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ F gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV K¥Àðr¸À¯ÁzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À ºÁUÀÄ ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À®Ä £ÀUÀgÀzÀ ºÀ®ªÁgÀÄ UÀtågÀÄ ««zsÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ(¤ªÀÈvÀÛ), ªÁvÁð ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÁgÀ E¯ÁSÉ AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæ£ÀªÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥Àæw¢£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. ¦.r.J.EAf¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃf£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÁzÀ ºÁUÀÄ «±Àé °AUÁAiÀÄvÀ ªÀĺÁ ¸À¨sÁ UÀÄ®âUÁðzÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÈvÀÛ rJ¹à AiÀÄgÁzÀ Dgï. ¹. WÁ¼É vÀªÀÄä ¸ÀvÀvÀ EgÀÄ«PɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄÆ®å «ZÁgÀ UÀ½AzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ PÉëÆèsÉ vÀAzÀgÀÄ. UÀÄ®âUÁð f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀÛAiÀÄ ¥ÀjµÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÁzÀ ªÀÄ»¥Á® gÉrØ, £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁzÀ ²ªÀgÁAiÀÄ zÉÆlªÀĤ gÀªÀgÀÆ ¸ÀzÁ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÁzÀ ªÉÄÃgÁd ¥ÀmÉî ªÀÄvÀÄÛ ªÀĸÁÛ£ï ©gÁzÁgÀ ¥Àæw ¢£ÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ.

£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉzÀ F ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁAw ¸ÁªÀÄgÀ¸ÀåzÀ ªÁvÁªÀgÀt PÁ¬ÄÝj¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛêÉ.

شانتی پرکاشنہ کی عظیم نمائش کا کامیاب انعقاد

بردارن وطن بڑی تعداد میں آئے، کتابیں خریدے اور بہترین تاثرات پیش کیا

جماعت اسلامی ہند کرناٹک کی جانب سے اسلام کے پیغام کو کنرا عوام تک پہنچانے کی خاطر قائم کئے گیا ادارہ شانتی پرکاشنہ کے پچیس سال کی تکمیل کے بہانے شہر میں ایک عظیم کتب میلے کا انعقاد عمل میں لا یا گیا۔گزشتہ اتور سے اس اتوار تک کنڑا بھون میں منعقد ہوئے اس عظیم و پرکشش کتب میلے میں شانتی پرکاشنہ کی تمام 250 عنوانات کی کتابیں بڑے خوشنما انداز میں سجاسجا کر پیش کی گئیں۔ پورے حال میں اسلام ، شانتی پرکاشنہ کے لٹریچر کے بارے میں ریاست کرناٹک کی مشہور ادیب حضرات و مذہبی رہنماؤں کے تاثرات پر مبنی پوسٹر لگائے گئے تھے جو لوگوں کے لئے مزید توجہ کا مرکز بنی۔شہر کے اہم مقامات پر بڑے بڑے ہورڈنگ اور پوسٹر کے ذریعہ اس کی تشہیر کی گئی۔ روازانہ صبح دس بجے تا شام نو بجے تک لوگوں کے لئے اس کو کھلا رکھا گیا تو ہر وقت کم از کم 5-7 برادران وطن اس میں موجود رہتے مختلف کتابوں کا جائزہ لیتے اور کچھ کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھے گئے۔وطنی خواتین و بچے بھی تے رہے۔کتابیں خریدنے والوں میں 95فی صد سے زیادہ برادران وطن ہی تھے۔ وہاں پر رکھی گئی تعاثراتی کتاب میں سینکڑوں لوگوں نے اپنے تاثرات لکھتے ہوئے بڑی مسرت کا اظہار کیا کہ اتنے بہترین انداز میں اسلامی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے ۔ بڑی خوشی ہوئی۔ اسلام کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کی خدمت بیش بہا ہے۔ اس کے ذریعہ اس کو سمجھنے اور اس کے ضمن میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ کئی لوگوں نے اس طرح کے میلے ہر تعلقہ میں منعقد کرنے کا مطالبہ کیا ۔ نمائش کے دنوں میں روزانہ شام گلبرگہ ینورسٹی و سینٹرل ینورسٹی کے مختلف پروفیسر س کے لیکچرس کا اہتمام کیا گیا جو بڑا کامیاب رہا۔ اس کے تحت شہر کی بڑی بڑی علمی شخصیات تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا نہ صرف ذریعہ بنا بلکہ انہیں ان کا مطالعہ کرکے پیش کرنے میں ترغیب ملی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ چند ایک نے اپنے تقریر میں اسلام کی حقانیت کا اظہار بھی کیا۔ نمائش کے دنوں میں ایک کوی گوشٹی بھی منعقد کی گئی جس میں مرد و خواتین اپنے کالم کو پیش کیا۔ اس مشاعرہ کی خوبی یہ تھی کہ ہر ایک نے اپنے بہترین کلام کو تمام شائستگی کے حدود میں رہتے ہوئے بڑی دلکش اور بہ معنی اور بہ مقصد اشعار پیش کرنے کی کوشش کی۔ تمام گندگیوں سے پاک ان کے کلام نے شرکاء کی تحسین حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کوی گوشٹی کے ذریعہ یہ بات عیاں ہوئی کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جس میں خواتین بھی ہے اس فن میں ماہر ہیں۔ انہیں موقعے ملنا چاہئے۔ اس نمائش کو منعقد کرنے کے لئے استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی جس میں مختلف میدانوں میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے برادران وطن کی بڑی شخصیات کا تعاون ملا۔ اپا راؤ اکونی، مہیپال رڈی منور، سنجے ماکل، آر سی کھاڑے، شو رایا دوڈمنی، بسنا سنگھے، ہمارے قریب ہوئے۔ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ذریعہ اور بھی تعاون کی شکلیں نکالی جاسکتی ہیں۔استقبالیہ کمیٹی میں مستان برادار و معراج پٹیل کی موجودگی اور ان کا بھرپور تعاون ان پروگراموں کو کامیاب بنانے کا باعث بنا۔ بہر حال اسبہانے جو مواقع اسلام کو برادران وطن تک پہنچانے کے ملے ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول کرتے ہوئے جن تکتک یہ روشنی پہنچی ہے ان کے دلوں کو روشن کرنے کی دعا زبان سے نکلتی ہے۔

No comments:

Post a Comment