Tuesday, November 26, 2013

Lecture by Dr Shivagnaga RummaDyðPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt¢AzÀ ±ÁAw vÀgÀ®Ä ¸ÁzsÀå

qÁ|| ²ªÀUÀAUÁ gÀĪÀiÁä
¢£ÁAPÀ 12.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ G¥À£Áå¸À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ|| ²ªÀUÀAUÁ gÀĪÀiÁä, ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ G¥À£Áå¸À ¤ÃqÀÄvÁÛ EAzÀÄ dUÀwÛ£À°è ºÀ®ªÁgÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁVzÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. §ªÀÄä zÉñÀzÀ°è 3.5 ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ gÉÊvÀgÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ, ¥Àæw 3 ¤«ÄµÀPÉÆ̪ÉÄä ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ, ¨sÀæµÁÖZÁgÀ FUÀ PÉÆÃnUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÀÄ ªÁå¥ÀPÀªÁV ºÀgÀr©nÖzÉ. C©üªÀÈ¢Þ ºÉÆÃA¢zÀ zÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå ºÀgÀqÀÄwÛzÁÝgÉ, GUÀgÀUÁ«Ä ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À EvÁå¢ ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄwÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è J¯Áè zsÀ«ÄðAiÀÄgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ. ¸ÉÆëAiÀÄvï AiÀÄƤAiÀÄ£ï £À ¥ÀvÀ£À¢AzÀ CªÉÄjPÁ dUÀwÛ£À°è KPÉÊPÀ ±ÀQÛAiÀiÁV vÀ£Àß ¥Àæ¨sÀÄvÀéªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ºÀªÀt¸ÀÄwÛzÉ, vÀPÀÌ «gÀÄzÀÞ ±ÀQÛ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ CzÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß ºÀ®ªÁgÀÄ zÉñÀUÀ½UÉ ªÀiÁj C±ÁAwAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÉ JAzÀ CªÀgÀÄ CzÀÄ £ÉÃgÀ AiÀÄÄzÀÞQÌAvÀ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV PÉÆAzÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉaÑUÉEzÉ JAzÀgÀÄ. FºÁ¢£À ºÉ¸Àj£À°è PÉ®ªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DgÉÆæ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÉÆÃPÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ. DzÀgÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ°è zÀÄrªÉÄ ªÀUÀðzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ vÀAzÀ°è J¯Áè UÉÆAzÀ®PÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CzÀPÁÌVAiÉÄà PÀÄgïD£ï£À°è £ÀªÀiÁgÀhÄ eÉÆvÉUÉà gÀhÄPÁvï ¤ÃqÀĪÀ DzÉñÀ PÁtÄvÉÛÃªÉ JAzÀgÀÄ. EzÀjAzÀ §qÀªÀ Cwà §qÀªÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ²æêÀÄAvÀ Cwà ²æêÀÄAvÀ £ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀ¥Àà¸À§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ²æêÀÄAvÀgÀ ¸ÀéwÛ£À°è §qÀªÀgÀ ºÀQÌzÉ JAzÀÄ ¸ÁjzÀ E¸Áè«Ä£À F ªÀiË®åªÀ£ÀÄß ªÁ¥ÀPÀUÉƽ¸À¨ÉÃPÁVzÉ. ºÁUÀÄ §rØ DzsÀjvÀ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÉÆUÀ¯Ár¸À¨ÉÃPÁVzÉ. AiÀiÁgÀÄ ¹ÛçÃ-¥ÀÄgÀĵÀgÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ DyðPÀ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ §UÉÎ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀÅ¢®è. zÉñÀzÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥ÀwÛ£À°è J®èjUÀÆ ¥Á°gÀªÀ CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ²æà Dgï.¹.WÁ¼É ¤ªÀÈvÀÛ rJ¹à, ºÁUÀÄ ±ÁAwÛ ¥ÀæPÁ±À£À gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ¸ÁéUÀvÀ ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¸ÁéxÀðPÁÌV zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß §¼À¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ C±ÁAw GAmÁVzÉ JAzÀgÀÄ.PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀAdAiÀÄ ªÀiÁPÀ®, ªÀĸÁÛ£À ©gÁzÁgÀ, gÀhiÁQgï ºÀĸÉãÀ, ªÀÄĺÀªÀÄäzï C§Äݯï SÁzÀgÀ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è J¯Áè zsÀ«ÄðAiÀÄgÀÄ ±Á«ÄïÁVzÁÝgÉ JAzÀgÀÄ PÀÄgïD£ï ¥ÀÀoÀ£À ºÁUÀÄ CzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀzÉÆA¢UÉ DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÀÄ.


معاشی مساوات کے ذریعہ امن کا قیام ممکن

شانتی پرکاشنہ کے پروگرام میں ڈاکٹر شو گنگا روما کا خطاب
آج دنیا کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوف کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کہیں بھی امن و سکون نظر نہیں آتا۔ ہمارے اپنے ملک میں ساڑے تین لاکھ کسان خود کشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، ہر تین منٹ میں ایک خاتون جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہے اور رشوت خوری کا بازار اتنا گرم ہے کہ آج یہ کروڑوں میں ہی ہورہی ہے۔ ان خیالات کو ڈاکٹر شو گنگا روما، پروفیسر و صدر شعبہ کنڑا، سینٹرل یونورسٹی، گلبرگہ نے کل شام کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کی جانب سے منعقد کئے گئے لیکچر میں خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آپ نے کہا کہ عالمی سطح پر آلودگی ایک سنگین مسلہ بنا ہوا ہے اور اس کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک ہی ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی ایک مسلہ ہے۔ ان تمام امور میں آپ نے کہا کہ مذہب کا کوئی رول نہیں لیکن مذہب کے نام پر تمام چیزیں کی جاتی ہیں ۔آپ نے کہا کہ سوویت یونین کے بکھرنے کے بعد امریکہ ایک ہی سوپر پور بنا بیٹھا ہے اپنی قوت کو منوانے کے لئے بھیانک اصلحہ تیار کرتے ہوئے بہت سے ممالک کو بیچ کر انے کے درمیان دراڑیں ڈال کر امن کو نقصان پہنچارہا ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی دہشت گری کے نام پر مخصوص طبقہ کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔ معاشرہ میں امن قائم نہ ہونی کی اصل وجہ دراصل معاشی عدم مساوات ہیں۔ یہاں کا محنت کش طبقہ اگر معاشی طور پر خوشحال رہتا ہے تو امن قائم ہوسکتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید نے جہاں نماز پڑھنے حکم دیتا ہے وہیں زکوۃ دینے کا بھی حکم دیتا ہے۔اور یہ اعلان کیا کہ امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ ہے۔ سود پر پابندی کے ساتھ ہی امیر امیر تر ہونے اور غریب غریب تر ہونے کی روش سے بچاتے ہوئیمعاشی مساوات قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج دنیا میں اسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آج جہاں پر مرد و خواتین میں مساوات کی بات جس شور و غل سے کی جاتی ہے معاشی مساوات کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ اس لئے آپ نے کہا کہ قدرتی وسائل سب کے لئے ہیں اور سب کو ان سے استفادہ کرنے کو موقع فراہم ہونا چاہئے۔ لیکچر پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے شری آر سی گھاڑے، موظف ڈی ایس پی، و رکن استقابالیہ کمیٹی شانتی پرکاشنہ گلبرگہ نے کہا کہ سیاست دان اپنی سیاست چمکانے کے لئے دھرم کا استعمال کرتے ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں سنجے ماکل، صدر وشو لینگایت مہاسبھا گلبرگہ، مساتن برادار، ذکر حسین، محمد عبدالقادر و دیگر شریک تھے۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔

No comments:

Post a Comment