Tuesday, November 26, 2013

Kannada Kavi Goshti

              PÀ«vÉ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á° ¸Á»vÀå ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ                  C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, ªÀÄ»¥Á®gÉrØ

¢£ÁAPÀ 13.11.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£ÀzÀ gÀdvÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ PÀ«UÉÆö×AiÀÄ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ²æà ªÀÄ»¥Á® gÉrØ ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ, CzsÀåPÀëgÀÄ, f¯Áè PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå  ¥ÀjµÀvÀÄÛ UÀÄ®âUÁðè, ZÀÄlÄPÀÄ ¸Á»vÀåzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. GzÀÄð ±Á¬Äj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄıÁAiÉÄgÀ CvÀåAvÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄwÛªÉAiÀÄ®èzÉ G£ÀßvÀ ªÀÄlÖzÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£É ¸ÀºÀ ¤ÃqÀÄwÛªÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è EAvÀºÀ ªÁvÁªÀgÀt E£ÀÆß ¤ªÀiÁðtªÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀgÀÄ.ªÀÄÄRå CwyUÀ¼ÁV ²æà C¥ÁàgÁªÀ CPÉÆÌÃtÂ, UËgÀªÁzsÀåPÀëgÀÄ, ±ÁAw ¥ÀæPÁ±À£À gÀdvÀ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ UÀÄ®âUÁð f¯Áè ¸À«Äw, ªÀiÁvÀ£Ár ¥ÀæwAiÉÆêÀð£À°è M§â PÀ« CqÀPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀAzsÀ¨sÉÆÃðavÀªÁV CzÀÄ ºÉÆgÀ§gÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß ¥À¼ÀV¸ÀĪÀgÀÄ GvÀÛªÀÄ PÀ«AiÀiÁV ºÉÆgÀ§gÀÄvÁÛgÉ. PÀ«AiÀÄ £ÉÊ¥ÀÄuÉÊvÉAiÉÄãÀAzÀgÉ, CvÀåAvÀ PÀrªÉÄ ¥ÀzÀUÀ¼À°è zÉÆqÀØ CxÀðªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ JAzÀgÀÄ.

PÀ«UÉÆö×AiÀÄ°è ²æà gÁd±ÉÃRgÀ ªÀiÁAUï, ²æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á ©¢æ ¸ÉÃqÀA, d. ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ ªÀÄÄgÀUÀ£ÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw ¥ÀgÀ«Ã£ï ¸ÀįÁÛ£À, ²æà gÀÄzÀæAiÀÄå UÀAa, ²æà QgÀt ¥Ánï, d| CjhÄÃgÀhiï ±ÀºÁ£Á AiÀiÁzÀVj, ²æêÀÄw ªÀÄRÆÛA© ¨sÁ°Ì, ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ Dgï, d|| JA.J¥sÀð µÀjÃ¥sï, d| RÄgÀ²Ãzï C° ºÀgÀ¸ÀÆgÀÄ, ²æêÀÄw PÁªÀå²æà ªÀĺÁUÁAªÀÌgï, ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ UÀÄrªÀĤ, ²æà ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆö, ²æà ¥Àæ¨sÀÄ SÁ£Á¥ÀÄgÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢zÀgÀÄ. ±ÁAw, ¸Á»vÀå, ¸ËºÁzÀð UÀ¼À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀ GvÀÛªÀÄ ªÀi˯ÁåzsÀjvÀ PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀÄ£À UÉ®ÄèªÀ°è PÁgÀtªÁzÀªÀÅ.

شاعری پیغام رسانی کا موثر زریعہ: اپا راو اکونی، مہیپال رڈی منور
کنڑا بھون میں شانتی پرکاشنہ کے تقریب میں کنڑا کوی گوشٹی کا کامیاب انعقاد

اردو مشاعروں میں جو کشش و موثر انداز میں شاعر اپنے کلام کو پیش کرتا ہے اور شرکاء جس انداز میں اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں ، جیسی کیفیت کنڑا مشاروں میں ابھی آنا باقی ہے۔ ماشاہ اللہ، الحمد اللہ، مکرر جیسے الفاظ ایک شاعر کے اندر نیا جوش و ولولہ پیدا کرتے ہیں ۔ ان خیالات کوبروز چہارشمبہ مہیپال ریڈی منو، ضلعی صدر کنڑا ساحتیہ پریشد، گلبرگہ نے شانتی پرکاشنہ کے 25 سالہ تقاریب کے تحت منعقد کئے گئے کتب میلے کے ساتھ منعقد کئے گئے کوی گوشٹی (مشاعرہ) کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ مہمان خصوصی کو طور پر خطاب کرتے ہوئے اپا راو اکونی، ضلعی صدر شانتی پرکاشنہ استقبالیہ کمیٹی نے کہا کہ نظم و شاعری کے ذریعہ ایک شاعر بہت ہی کم الفاظ میں عمدہ کلام و پیغام پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنی بات کو موثر طریقہ سے پہنچاتا ہے۔ آج کے اس مشارہ میں راج شیکھر مانگ،چندرکلا بدی سیڑم، حسین باشا مرگانور،ردریا گنچی، کرن پاٹل، عزیز شہنہ یادگیر،مختوم بی بھالکی، رینوکا آر، پروین سلطانہ، ایم ۔ ایف شریف، خورشید علی حرسور،کاویہ شری مہاگائنکر،سنتوش کمار گڈی منی، پربھاکر جوشی،پربھو کھاناپورے، نے اپنا کلام پیش کیا۔ بڑی تعداد میں برادران وطن شریک تھے۔ شاعروں کا کلام بہت ہی عمدہ اور امن، ادب ، بھائی چارہ ، رواداری وغیرہ عنوان کے تحت پیشرتے ہوئے شرکاء کی داد حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ بالکل پرسکون ماحول میں اور پر کشش اسٹیج و انتظامات میں منعقد ہوئے اس پروگرام کو بہت سے لوگوں نے سراہا۔ 

No comments:

Post a Comment